تماس با ما    Contact us

جديد ترين تعرفه ترجمه رسمي مصوب قوه قضاييه


بر اساس ماده 53 آئين نامه اجرايي «قانون راجع به ترجمه اظهارات  اسناد در دفاتر رسمي و محاکم » مصوب 31/5/1377 رياست محترم قوه قضائيه با الحاقات و اصلاحات بعدي، «نرخ¬نامه هزينه¬ هاي ترجمه رسمي» که به تفکيک تعداد تخصصي بودن نوع سند، و مدت زمان واژگان و ترجمه تهيه و براساس پيشنهادهاي دريافت شده، بازنگري شده است، به شرح زير ابلاغ و از تاريخ 1394/7/15 در تمامي دفاتر ترجمه رسمي لازم الاجرا مي¬باشد.

توضيحات :

1- در ازاي هر يک از خدمات زير، حسب مورد، مبلغ750000 ريال به هزينه هاي ترجمه افزوده مي گردد:

- هزينه هاي دفتري(تايپ، تکثير، کپي، پلمپ و...)

- توضيحات شناسنامه؛

-وضغيت تأهل و طلاق و فرزندان؛

-هر انتقال در سند مالکيت

2- هزينه نسخه اضافه؛

-بعد از زمان تحويل و تا 3 ماه بعد 50% هزينه ترجمه براي نسخه اول،

-پس از يکسال کار جديد محسوب ميشود،

-براي نسخ ديگر در هر زمان صرفاً هزينه هاي دفتري دريافت مي شود.

تذکر:

-ارائه رسيد مشتمل بر نوع، تعداد مشخصات صاحب سند، تاريخ تحويل و استرداد و ميزان دستمزد در هنگام دريافت مدارک توسط مترجم رسمي و دارالترجمه ها الزامي است.