تماس با ما    Contact us


آدرس سفارت اسپانيا

نام سفير: عاليجناب ادواردو لوپز بوسکتس

آدرس: دروس، بلوار شهرزاد، خيابان شادي، كوچه اول شرقي، شماره 3

تلفن : 4-22568681
فاکس: 2256801
8