تماس با ما    Contact usنشاني سفارت جمهوري فدرال آلمان

ا
يران-تهران-خيابان فردوسي- شماره 324-320           
کدپستي: 11365
صندوق پستي: 179-11365
ساعات کار سفارت
روزهاي يک شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه، ازساعت 7 تا 15:30
روزهاي دوشنبه و سه شنبه از ساعت 7 تا 16
ساعات کار سفارت در ماه هاي جولاي و آگوست: يک شنبه تا پنج شنبه، از ساعت 7تا 14:30
سفارت در روزهاي جمعه و شنبه تعطيل است.
ساعات کار بخش تأييد مدارک: يک شنبه تا پنج شنبه، از ساعت 7:30 تا10:30 (بدون وقت قبلي(
جهت تعيين وقت براي ويزا از طريق لينک زير اقدام نماييد:
قوانين مربوط به ويزا( موجود در سايت سفارت المان باز  شود)