تماس با ما    Contact us
          
                                                                                                                                                          
  مترجم رسمي زبان ترکي  شماره 233 تهران  
                 
  دکتر سيد ابوطالب روحاني                                          
  مدرس دانشگاه، فارغ التحصيل دکتري زبان
  ترکي استانبولي از دانشگاه ترکيه                                    
  با سابقه 30 سال مترجمي رسمي


   مترجم متون عمومي فني مهندسي 
 
   خانم الهام جعفري
   مترجم فني مهندسي

   مترجم  رسمي  زبان انگليسي
 
   آقاي چيا اميني                                                                                      
  هميار مترجم ترکي                                                                       
  پذيرش و امور ترجمه غير رسمي                                                                                                          
  آقاي حسن عليزاده                                                                                            
  خانم مهديه نوميري 


 پرسنل امور اداري دفتري 
                            
   خانم مونا نظامي-مينا جبار پور

                                                                                                                        
 دپارتمان ترجمه انگليسي                                                                                  امور مالي                                                           هميار مترجم انگليسي
آقاي  علي اکبر عليزاده                                                                                               خانم معصومه يزديان-مونا نظامي
مترجم متون مديريت حسابداري                                                                                       
آقاي  محمود هاشمپور

                                                                    مديران دارالترجمه                                                                                                                        
         
مترجم فارسي به انگليسي متون تخصصي                                                                              آقاي علي يزديان-خانم معصومه يزديان
خانم پونه قاسمپور-خانم نظري                                                                                             کارشناس مترجمي زبان انگليسي
                                                                                                                                

مترجم متون عمومي :خانم مريم حاجي اقا

مترجم زبان فرانسه :اقاي بهنوش
کارشناس ارشد کامپيوتر
خانم ربابه شهناسي
                                                                                                                   
 مترجم شيمي و پزشکي:خانم شادي خماني

 مترجم مکانيک: آقاي مهندس مهدي دانش

 مترجم زمين شناسي:
خانم دکتر سيمين بيات