تماس با ما    Contact us

دارالترجمه رسمي آريان (شماره 25 تهران)

ترجمه رسمي اسناد مربوط به احوال شخصيه

1.    شناسنامه: ترجمه رسمي شناسنامه همراه با اصل و در صورت نداشتن قلم خوردگي و ممهور به مهر ثبت احوال محل صدور قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. ترجمه رسمي رونوشت شناسنامه با دارا بودن مهر برابر اصل ثبت احوال قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

o    طبق بخشنامه وزارت امور خارجه، کليه صفحات شناسنامه افراد بالاي پانزده سال ترجمه رسمي و چنانچه ازدواج، طلاق، فوت همسر، و مشخصات فرزندان قيد شده باشد عينا ترجمه رسمي و چنانچه واقعه اي ثبت نگرديده باشد عبارت «تا تاريخ ترجمه رسمي ازدواج و تولد فرزندان در شناسنامه ثبت نگرديده است» توسط مترجم درج گردد.

o    طبق بخشنامه سازمان ثبت احوال کشور، شناسنامه هاي سابق فاقد اعتبار بوده و چنانچه کسي موفق به تعويض شناسنامه خود نشده باشد، ترجمه رسمي آن قابل تاييد دادگستري و امور خارجه نيست، مگر اينکه صاحب سند فوت نموده و تاريخ فوت در شناسنامه قيد شده باشد.

2.    کارت ملي: ترجمه رسمي اصل کارت ملي عکس دار قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

3.    خلاصه فوت: ترجمه رسمي خلاصه فوت همراه با اصل ممهور به مهر ثبت احوال قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. کليه گواهينامه هاي صادره از سازمان بهشت زهرا با مهر آن سازمان قابل ترجمه رسمي و تاييد دادگستري و امور خارجه است. ضمنا در شهرستان ها دفتر مربوطه واقع در بهشت زهرا اين وظيفه را به عهده دارد. با دارا بودن شرايط بالا نيازي به ارائه شناسنامه باطل شده متوفي نيست.

4.    گواهي تجرد: ترجمه رسمي گواهي تجرد در صورتي که توسط سازمان ثبت احوال محل صدور شناسنامه يا اداره سجلات امور خارجه (احوال شخصيه) صادر شده باشد، قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

5.    سند ازدواج: ترجمه رسمي سند ازدواج در صورتي که خوانا، بدون قلم خوردگي و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقيق دفترخانه باشد، قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. ضمنا ترجمه رسمي عقد انقطاعي (مدت دار) قابل تاييد دادگستري و امور خارجه نيست. ترجمه رسمي گواهي ازدواج موقت يا ترجمه رسمي اقرار به ازدواج اگر در دفتر اسناد رسمي ثبت شده باشد قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. جهت تاييد دادگستري و امور خارجه ترجمه رسمي سند ازدواج شناسنامه دو طرف ازدواج بايد ارائه شود.

6.    سند طلاق: ترجمه رسمي سند طلاق در صورتي که خوانا، بدون قلم خوردگي و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقيق دفترخانه باشد، قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. جهت تاييد دادگستري و امور خارجه ترجمه رسمي سند طلاق شناسنامه يکي از دو طرف ازدواج بايد ارائه شود.

7.    رونوشت سند ازدواج: ترجمه رسمي رونوشت سند ازدواج در صورتي که از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. جهت تاييد دادگستري و امور خارجه ترجمه رسمي رونوشت سند ازدواج شناسنامه دو طرف ازدواج بايد ارائه شود.

8.    رونوشت سند طلاق: ترجمه رسمي رونوشت سند طلاق در صورتي که از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. جهت تاييد دادگستري و امور خارجه ترجمه رسمي رونوشت محضري سند طلاق شناسنامه يکي از دو طرف ازدواج بايد ارائه شود.

9.    گواهي عدم سوء پيشينه: ترجمه رسمي گواهي عدم سوء پيشينه طبق اعلام پليس بين الملل تا يک ماه پس از تاريخ صدور قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است و سندي که تاريخ آن گذشته باشد، قابل ترجمه رسمي و تاييد دادگستري و امور خارجه نيست.

10.    وصيتنامه: ترجمه رسمي وصيتنامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر همراه با شناسنامه وصي و موصي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است و چنانچه وصي فوت نموده باشد، تنفيذ وصيت نامه در دادگاه به ضميمه ترجمه رسمي جهت اسناد الزامي است. لازم به ذکر است اقليت هاي مذهبي از اين قاعده مستثني هستند.

11.    کارت پايان خدمت: ترجمه رسمي کارت پايان خدمت و معافيت همراه با اصل قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است و با دقت نظر کارشناسان محترم تاييد دادگستري و امور خارجه اسناد و مدارک عکس کارت، ارزش قانوني جهت ترجمه رسمي و تاييد دادگستري و امور خارجه ندارد.

12.    گواهينامه رانندگي: ترجمه رسمي گواهينامه رانندگي همراه با اصل قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است و با دقت نظر کارشناسان محترم، تاييد دادگستري و امور خارجه اسناد و مدارک عکس گواهينامه ارزش قانوني جهت ترجمه رسمي و تاييد دادگستري و امور خارجه ندارد.

13.    گواهينامه رانندگي بين المللي: تائيد ترجمه رسمي و برابر اصل کپي گواهينامه که توسط مترجم رسمي انجام گرديده، از نظر اين اداره کل بلامانع است.

14.    گواهي ولادت: ترجمه رسمي گواهي ولادت با مهر پزشک مربوط و تاييد دادگستري و امور خارجه سازمان نظام پزشکي فقط تا 15 روز بعد از تولد قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. پس از گذشت 15 روز، ترجمه رسمي گواهي ولادت با ارائه شناسنامه و تصديق پزشک يا ماماي معتمد و تاييد دادگستري و امور خارجه سازمان نظام پزشکي، قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

15.    گواهي مفقودي کارت پايان خدمت و معافيت ترجمه رسمي گواهي هاي صادره از نيروي انتظامي مبني بر مفقود شدن کارت پايان خدمت و معافيت قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

16.    گواهي مفقودي کارت گواهي نامه رانندگي : ترجمه رسمي گواهي هاي صادره از نيروي انتظامي مبني بر مفقود شدن کارت گواهي نامه رانندگي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

ترجمه رسمي اسناد

1.    سند مالکيت: ترجمه رسمي اصل سند مالکيت در صورتي که خوانا، بدون قلم خوردگي و ممهور به مهر ثبت اسناد در آخرين ستون نقل و انتقالات باشد، قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. ضمنا اسناد مالکيتي که در تاريخ ترجمه رسمي در دادگاه هاي عمومي و انقلاب جهت آزادي متهمي به وثيقه گذاشته شده باشد، قابل تاييد دادگستري و امور خارجه نيست. همچنين ترجمه رسمي المثني سند مالکيت که به مهر ادارات ثبت اسناد ممهور شده باشد و با داشتن مهر و امضاي دفترخانه رسمي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. لازم به ذکر است رونوشت برابر اصل سند مالکيت به هيچ وجه قابل ترجمه رسمي و تاييد دادگستري و امور خارجه نيست.

2.    وکالت نامه: ترجمه رسمي وکالتنامه در صورتي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است که در دفاتر اسناد رسمي و در سربرگ محضر تهيه و ممهور به مهر و امضاء سردفتر بوده باشد. چنانچه مورد وکالت، حضانت و سرپرستي فرزند صغير علي الخصوص فرزندان اناث باشد، اگر والدين متارکه کرده باشند، ارائه سند طلاق و در غير اينصورت مراجعه پدر با در دست داشتن اصل شناسنامه عکس دار جهت تنظيم صورت جلسه الزامي است.

3.    وکالت نامه تفويضي: ترجمه رسمي وکالت نامه تفويضي با ارايه وکالت نامه اصلي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.
4.    وکالت نامه در مورد حضانت فرزند: ترجمه رسمي وکالت نامه در مورد حضانت فرزند با داشتن راي دادگاه عمومي و انقلاب قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

5.    وکالت نامه در مورد حفاظت فيزيکي از فرزند: ترجمه رسمي وکالت نامه در مورد حفاظت فيزيکي از فرزند در صورت عدم قيد حضانت يا سرپرستي، قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

6.    بيع نامه: ترجمه رسمي بيع نامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است و بيع نامه هائي که در آژانس هاي مسکن تهيه مي شوند، فاقد اعتبار قانوني بوده و ترجمه رسمي آن ها قابل تاييد دادگستري و امور خارجه نيست.

7.    اجاره نامچه: ترجمه رسمي اجاره نامچه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است و اجاره نامچه هايي که در آژانس هاي مسکن تهيه مي شوند فاقد اعتبار قانوني بوده و ترجمه رسمي آنها قابل تاييد دادگستري و امور خارجه نيست.

8.    تعهد نامه: ترجمه رسمي تعهد نامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

9.    تفويض وکالتنامه و ساير نقل و انتقالات: ترجمه رسمي تفويض وکالت و ساير نقل و انتقالات در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سر دفتر قابل تاييد دادگستري و امور خارجه هستند. لازم به ذکر است در مورد تاييد دادگستري و امور خارجه ترجمه رسمي تفويض وکالت ارائه وکالت نامه هاي قبل جهت استناد و رويت الزامي است.

10.    اقرار نامه: ترجمه رسمي اقرارنامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. ضمنا يادآوري مي شود که با توجه به متن اقرار نامه ارائه مدارک لازم جهت رويت و استناد به کارشناسان تاييد دادگستري و امور خارجه اسناد و مدارک الزامي است. مثلا براي ترجمه رسمي اقرار به تجرد گواهي تجرد از ثبت احوال مورد نياز است.

11.    استشهاديه: ترجمه رسمي استشهاديه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه رسمي نيست مگر در دو مورد ذيل:

o    استشهاديه اعلام آدرس مسکوني: ترجمه رسمي استشهاديه اعلام آدرس محل سکونت با ثبت اقرارنامه در دفتر اسناد رسمي و تاييد دادگستري و امور خارجه نيروي انتظامي منطقه مربوطه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

o    استشهاديه افراد تحت تکفل: ترجمه رسمي استشهاديه افراد تحت تکفل در مورد هموطناني که در خارج از کشور مشغول به کار هستند و کفالت خانواده را بر عهده دارند قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. لازم به ذکر است افراد تحت تکفل شامل پدر و مادر از 60 سال به بالا، خواهر و دختر تا زمان تجرد و برادر و پسر تا زمان رسيدن به سن قانوني (18 سالگي) است که ارائه شناسنامه تمام افراد تحت کفالت جهت تاييد دادگستري و امور خارجه استشهاديه الزامي است. ضمنا استشهاديه افراد تحت تکفل بايد به تاييد دادگستري و امور خارجه دفتر اسناد رسمي يا شوراي محل يا مسجد رسيده باشد.

12.    احکام: ترجمه رسمي احکام قطعي دادگاه هاي عمومي و انقلاب و صورت جلسه هاي دادگاه و گواهينامه هاي صادره از دادگاه ها با مهر بلا مانع بودن ترجمه رسمي توسط شعبه صادر کننده حکم قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. به استثناء احکام حصر وراثت که توسط شعبه دادگاه هاي عمومي و احکام حصر وراثت که توسط شعبه دادگاه هاي عمومي و احکام حجر و قيم نامه که توسط دايره سرپرستي صادر مي شود. در ضمن ترجمه رسمي آراي غير قطعي صادر شده از شعب بدوي در مورد اشخاص مقيم خارج از کشور که بايد ظرف مهلت قانوني به طرف خارجي ابلاغ شود نيز قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

13.    احکام طلاق: ترجمه رسمي احکام طلاق يا اقرار عدم امکان سازش که منجر به جدائي نگرديده باشد قابل تاييد دادگستري و امور خارجه نيست و چنانچه ذينفع اظهار به جدائي نمايد ارائه سند طلاق يا شناسنامه که در آن واقعه طلاق به ثبت رسيده باشد جهت استناد سند ترجمه رسمي شده الزامي است.

14.    اظهار نامه و دادخواست: ترجمه رسمي اظهار نامه و دادخواست به دليل اينکه در مراحل اوليه تشکيل پرونده است، قابل تاييد دادگستري و امور خارجه نيست.

15.    احکام و کليه اوراق قضائي و مدارک ارسالي: تاييد دادگستري و امور خارجه ترجمه رسمي کليه مدارکي که از دادگاه ها، دادسراها، آگاهي نيروي انتظامي و ادارات دولتي صادر مي گردد و از طريق اين اداره کل به مترجمين رسمي زبان ارجاع مي گردد بلامانع است.

16.    مکاتبات بين سازمان هاي دولتي: ترجمه رسمي مدارکي که جنبه مکاتبه بين سازمان هاي اداري داشته باشد، مدرک و سند رسمي تلقي نمي گردد و فقط مقررات و آئين نامه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه هستند.

17.    ارزيابي املاک: ترجمه رسمي برگه ارزيابي از املاک و مستغلات در صورتي که توسط کارشناس رسمي دادگستري انجام شده باشد ضمن تائيد کانون کارشناسان قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

18.    استعلام ثبت اسناد: ترجمه رسمي استعلام ثبت اسناد در مورد املاک با مهر ثبت اسناد منطقه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

ترجمه رسمي مدارک تحصيلي

1.    مدارک و ريز نمرات مقطع تحصيلي ابتدائي: ترجمه رسمي کليه مدارک مقطع ابتدائي با مهر و امضاء مدير آموزشگاه مربوطه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است، به استثناء گواهي پايان مقطع تحصيلي ابتدائي (پنجم ابتدايي) که علاوه بر مهر و امضاء مدير آموزشگاه بايد به تاييد دادگستري و امور خارجه آموزش و پرورش منطقه مربوطه رسيده باشد.

2.    مدارک و ريز نمرات و گواهي هاي مقطع راهنمايي: ترجمه رسمي کليه مدارک مقطع راهنمايي با مهر و امضاء مدير آموزشگاه مربوطه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه نيست به استثناء گواهي پايان مقطع راهنمائي (سوم) که علاوه بر مهر و امضاء مدير آموزشگاه بايد به تاييد دادگستري و امور خارجه آموزش و پرورش منطقه مربوطه رسيده باشد.

3.    مدارک و ريزنمرات و گواهي هاي مقاطع متوسطه: ترجمه رسمي کليه مدارک مقطع متوسطه با مهر و امضاء مدير آموزشگاه مربوطه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه به استثناء گواهي پايان مقطع متوسطه (سوم) که علاوه بر مهر و امضاء مدير آموزشگاه بايد به تاييد دادگستري و امور خارجه آموزشگاه مربوطه و آموزش و پرورش منطقه مربوطه رسيده باشد. ضمنا مدارک آموزشي در مقطع کارداني با تاييد دادگستري و امور خارجه آموزش و پرورش کل قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

4.    مدارک و ريزنمرات و گواهيهاي صادره از وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري: ترجمه رسمي دانشنامه مقطع کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکترا و ريز نمرات فارغ التحصيلان ممهور به مهر معرفي شده وزارت علوم علوم تحقيقات و فن آوري با امضاهاي معرفي شده آن سازمان قابل تاييد دادگستري و امور خارجه هستند. لازم به ذکر است کليه مدارک مربوط به وزارت علوم تحقيقات و فن آوري از سال 1354 به قبل نياز به مهر و امضاهاي پيوست را ندارد.

5.    مدارک و ريزنمرات و گواهي هاي صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي: ترجمه رسمي دانشنامه هاي مقطع کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکتري و ريزنمرات فارغ التحصيلان، مدارک پزشکي، دندان پزشکي، پيراپزشکي، پرستاري، مامائي و زيرشاخه هاي آن ممهور به مهر برجسته وزارت بهداشت و درمان با امضاهاي معرفي شده قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

6.    مدارک و ريز نمرات و گواهي هاي صادره از دانشگاه آزاد اسلامي: ترجمه رسمي دانشنامه مقطع کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکتري و ريز نمرات فارغ التحصيلان صادره از واحدهاي دانشگاه آزاد در سراسر ايران با تاييد دادگستري و امور خارجه سازمان مرکزي واقع در تهران با مهر و امضاهاي معرفي شده قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. لازم به ذکر است تاييد دادگستري و امور خارجه ترجمه رسمي مدارک دانشگاه آزاد اسلامي استناد به آخرين بخشنامه اين سازمان است.

7.    مدارک و ريز نمرات و گواهي صادره از دانشگاه هاي غير انتفاعي: ترجمه رسمي مدارک صادره از سوي دانشگاه هاي غير انتفاعي با امضاهاي معرفي شده آن دانشگاه و تاييد دادگستري و امور خارجه وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري قابل تاييد دادگستري و امور خارجه هستند.

8.    کارت دانشجوئي: ترجمه رسمي کارت دانشجويي مربوط به کليه دانشگاه هاي کشور اعم از دولتي و غير دولتي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه نيست.

9.    گواهي هاي کار اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي: ترجمه رسمي گواهي هاي کار مربوط به اساتيد و اعضاء هيئت علمي دانشگاه آزاد با تاييد دادگستري و امور خارجه سازمان مرکزي و مهر و امضاء معرفي شده دانشگاه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

10.    گواهي کار اساتيد دانشگاه هاي دولتي: ترجمه رسمي گواهي هاي کار مربوط به اساتيد و اعضاء هيئت علمي دانشگاه هاي دولتي با مهر و امضاء رياست دانشکده قابل تائيد است.

11.    مدارک و ريز نمرات و گواهي هاي صادره از دانشگاه هاي غير انتفاعي: ترجمه رسمي کليه مدارک صادره از طرف اين موسسات در صورتي که زيرنظر وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري باشند با مهر و امضاهاي مجاز قابل تاييد دادگستري و امور خارجه هستند.

12.    مدارک و دانشنامه هاي معادل سازمان امور استخدامي کشور: ترجمه رسمي کليه دانشنامه هاي معادل سازمان امور استخدامي ممهور به مهر سازمان قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

13.    ارزشنامه هاي تحصيلي: ترجمه رسمي ارزشنامه هاي تحصيلي (ارزشيابي مدارک تحصيلي فارغ التحصيلان خارج از کشور توسط وزارت علوم يا بهداشت ) با مهر بلامانع بودن ترجمه رسمي توسط وزارتخانه مربوطه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. لازم به ذکر است در صورت ارائه ارزشنامه تحصيلي بدون مهر بلامانع بودن ترجمه رسمي، صاحب سند مي تواند اصل سند صادر شده در خارج از کشور را به تاييد دادگستري و امور خارجه وزارت امورخارجه رسانده و سپس توسط مترجم رسمي به فارسي برگردان نموده و بعد از آن به زبان مورد نياز خود ترجمه رسمي نمايد.

14.    مدارک و گواهي هاي صادره از حوزه هاي علميه: ترجمه رسمي کليه مدارک صادره از حوزه هاي علميه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.
15.    کارت نظام پزشکي: ترجمه رسمي کارت نظام پزشکي با امضاء رئيس نظام پزشکي و ارائه مدرک تحصيلي جهت استناد قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.
16.    کارت نظام مهندسي: ترجمه رسمي کارت نظام مهندسي با امضاء رئيس نظام مهندسي و ارائه مدرک تحصيلي جهت استناد قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.
17.    کارت مربي گري: ترجمه رسمي کارت مربي گري صادره از سازمان فني و حرفه اي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.
18.    کارت اقتصادي: ترجمه رسمي کارت اقتصادي با دارا بودن مهر وزارت اقتصاد و دارايي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.
19.    ترجمه رسمي سرفصل دروس: ترجمه رسمي سرفصل دروس با مهر شوراي عالي برنامه ريزي دانشگاه ها يا وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.
20.    کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسري: ترجمه رسمي کارنامه (ريز نمرات کنکور سراسري يا آزمايشي) قابل تاييد دادگستري و امور خارجه نمي باشد.
21.    تعيين رتبه قبولي در دانشگاه هاي دولتي: ترجمه رسمي گواهي قبولي در کنکور سراسري با مهر سازمان سنجش و اداره کل امور دانشجويان داخل و وزارت علوم قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

ترجمه رسمي گواهي هاي آموزشي

1.    گواهي هاي صادره از سازمان فني و حرفه اي: ترجمه رسمي گواهي نامه هاي مهارت فني حرفه اي که توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي صادر شده داراي اعتبار قانوني بوده و قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است اما گواهينامه هاي صادره از شرکت ها و موسسات آموزشي مغاير با مقررات بوده و فاقد ارزش قانوني است.

2.    گواهي هاي آموزشي کوتاه مدت ادارات دولتي: ترجمه رسمي دوره هاي آموزشي کوتاه مدت (ساعتي) که از طرف ادارات و يا سازمان هاي دولتي صادر شده باشد قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

3.    گواهي هاي مراکز آموزشي دوره هاي زبان: ترجمه رسمي گواهي هاي صادره از مراکز آموزشي دوره هاي زبان چنانچه به صورت شرکتي اداره مي شوند ضمن ارائه آخرين روزنامه رسمي با درج موضوع فعاليت آموزشي براي شرکت و در غير اينصورت با مجوز آموزش و پرورش قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

4.    گواهي هاي آموزشي کوتاه مدت شرکت هاي خصوصي: ترجمه رسمي دوره هاي آموزشي کوتاه مدت (ساعتي) از طرف شرکت ها ضمن ارائه آخرين روزنامه رسمي با موضوع فعاليت شرکت و مجوز آموزش قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

5.    گواهي هاي آموزشي کوتاه مدت از سازمان ها: ترجمه رسمي گواهي هاي آموزشي کوتاه مدت (ساعتي) صادره از سازمان مديريت دولتي و مجتمع آموزشي ايران و موسسه آموزشي ايز ايران ممهور به مهر مرجع صادر کننده قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

6.    گواهي هاي آموزشي کوتاه مدت از جهاد دانشگاهي: ترجمه رسمي گواهي نامه هاي آموزشي کوتاه مدت (ساعتي) صادره از جهاد دانشگاهي ممهور به مهر جهاد دانشگاهي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

ترجمه رسمي اسناد مربوط به شرکت ها


1.    اساسنامه: ترجمه رسمي اساسنامه با مهر برجسته ثبت شرکت ها قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. لازم به ذکر است که مهر ثبت شرکت ها در اکثر شهرستانها به صورت معمولي (استامپي) است.

2.    سهام: ترجمه رسمي صورت جلسه سهام که تعداد سهام اعضاء در آن ذکر شده باشد با مهر ثبت شرکت ها قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. برگه هاي شرکت هاي خصوصي با ارائه روزنامه رسمي شرکت قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

3.    اوراق سهام: ترجمه رسمي اوراق سهام شرکت هاي سهامي عام با دارا بودن مهر و امضاي شرکت صادر کنند و ترجمه رسمي اوراق سهام شرکت هاي سهامي خاص با ارائه روزنامه رسمي شرکت قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. ترجمه رسمي اوراق سهام صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است

o    ترجمه رسمي اسامي سهام داران شرکت ميزان سهم آن ها، در صورت ذکر در شرکت نامه يا اظهارنامه يا روزنامه رسمي شرکت قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.
o    چنانچه ميزان سهام در روزنامه رسمي يا اساس نامه قيد نشده باشد و مبلغ آن بيش از 100000000 (ده ميليون تومان) باشد، استعلام از شرکت صادر کننده الزامي است.

4.    آگهي تغييرات: ترجمه رسمي گواهينامه هاي مالياتي و ترازنامه شرکت ها با مهر مميز مالياتي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

5.    گواهي هاي مالياتي: ترجمه رسمي گواهي هاي مالياتي و ترازنامه شرکت ها با مهر مميز مالياتي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

6.    دوره هاي تخصصي ترجمه رسمي معرفي نامه کارکنان شرکت ها جهت دوره هاي تخصصي پرسنل با ارائه آخرين روزنامه رسمي و دفترچه بيمه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

7.    ليست بيمه: ترجمه رسمي ليست بيمه کارکنان شرکت ها همراه با برگه پرداخت بيمه يا مهر باجه دريافت تامين اجتماعي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

8.    گواهي هاي کار صادره از شرکت ها: ترجمه رسمي گواهي هاي کار صادره از شرکت هاي خصوصي با ارائه آخرين روزنامه رسمي و ارائه دفترچه بيمه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. لازم به ذکر است در صورتي که در گواهي صادره از طرف شرکت حرفه و کار تخصصي ميزان تحصيلات قيد شده باشد، ارائه مدرک تحصيلي صاحب سند جهت استناد تاييد دادگستري و امور خارجه ترجمه رسمي الزامي است. ضمنا گواهي هاي صادره از طرف شرکت براي کارکنان نيمه وقت نيازي به دفترچه بيمه ندارد.


ترجمه رسمي گواهي هاي کار

1.    در صورتي که در گواهي هاي صادره در هر يک از موارد ذيل، مدرک تحصيلي قيد شده باشد، ارائه مستند مزبور الزامي است.

2.    گواهي هاي کار از موسسات و ادارات دولتي: ترجمه رسمي گواهي کار از طرف ادارات موسسات و سازمان هاي دولتي با ارائه حکم مربوط قابل تائيد است.

3.    گواهي هاي کار صادره از مهد کودک ها: ترجمه رسمي گواهي هاي کار صادره از مهد کودک ها و مراجعي که فعاليت آن ها زير نظر سازمان بهزيستي است ضمن تاييد دادگستري و امور خارجه اين سازمان قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

4.    گواهي هاي کار صادره از کارخانجات: ترجمه رسمي گواهي هاي کار صادره از کارخانجات ضمن ارائه مجوز فعاليت براي کارخانه (صادره از سازمان صنايع) و يا مهر سازمان قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

5.    گواهي هاي کار صادره از آژانس هاي هواپيمايي و گردشگري: ترجمه رسمي گواهي هاي کار آژانس هاي هواپيمايي و گردشگري چنانچه به صورت شرکتي اداره مي شوند با ارائه آخرين روزنامه رسمي و در غير اين صورت با تاييد دادگستري و امور خارجه سازمان هواپيمايي کشوري يا مجوز وزارت ارشاد فرهنگ اسلامي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

6.    گواهي هاي کار صادره از داروخانه ها: ترجمه رسمي گواهي هاي کار صادره از داروخانه ها با مهر انجمن داروخانه داران قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

7.    گواهي هاي کار از مشاغل آزاد: ترجمه رسمي گواهي هاي کار مشاغل آزاد ضمن تاييد دادگستري و امور خارجه اتحاديه يا ارائه جواز کسب مورد تاييد دادگستري و امور خارجه است.

8.    گواهي هاي کار از بيمارستان ها و درمانگاه ها: ترجمه رسمي گواهي هاي کار صادره از بيمارستان ها و درمانگاه ها با تاييد دادگستري و امور خارجه وزرات بهداشت و درمان و گواهي هاي پزشکي با تاييد دادگستري و امور خارجه سازمان نظام پزشکي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

9.    گواهي هاي کار صادره از تعاونيها: ترجمه رسمي گواهي هاي کار صادره از تعاونيهاي مسکن و تعاونيهاي مصرف قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

10.    گواهي هاي کار صادره از دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران: ترجمه رسمي گواهي هاي کار براي سردفتران با تاييد دادگستري و امور خارجه کانون سردفتران و براي ساير افراد شاغل با دارا بودن مهر دفترخانه و براي شاغلين در کانون سردفتران با مهر اداره ثبت اسناد قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

11.    گواهي هاي بيمه: ترجمه رسمي گواهي هاي صادره از بيمه البرز، بيمه دانا، بيمه آسيا، بيمه ايران و ... با مهر اداره بيمه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

ترجمه رسمي گواهي هاي متفرقه


1.    کارت واکسيناسيون: کارت واکسيناسيون با تاييد دادگستري و امور خارجه سازمان نظام پزشکي يا مراکز بهداشتي دولتي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

2.    قبوض آب و برق و تلفن: ترجمه رسمي قبض هاي آب و برق و تلفن و گاز قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

3.    فيش هاي حقوقي: ترجمه رسمي فيش هاي حقوقي از ادارات دولتي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

4.    حساب هاي بانکي: ترجمه رسمي گواهي گردش حسابهاي بانکي تا مبلغ 100000000 ريال معادل ده ميليون تومان در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضاء بانک مربوطه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

5.    موجودي حساب: ترجمه رسمي گواهي موجودي حساب تا 100000000 ريال معادل ده ميليون تومان در سربرگ مخصوص بانک قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. و مبالغ بالاي اين رقم توسط امور بين الملل وابسته به بانک ها واقع در تهران صادر مي گردد. لازم به ذکر است گواهي هاي فوق به زبان انگليسي صادر و نيازي به ترجمه رسمي ندارد.

6.    پاسپورت: ترجمه رسمي پاسپورت در صورتيکه زمان انقضاء آن نگذشته باشد قابل تاييد دادگستري و امور خارجه بوده و کپي برابر اصل از پاسپورت که توسط مترجم رسمي انجام شده باشد قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

7.    کارت بازرگاني: ترجمه رسمي کارت بازرگاني با تاييد دادگستري و امور خارجه وزارت بازرگاني که توسط مترجم رسمي انجام شده باشد نيز قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

8.    گواهينامه هاي دريانوردي: ترجمه رسمي گواهينامه هاي دريانوردي با مهر کشتيراني قابل تاييد دادگستري و امور خارجه بوده و کپي برابر اصل از گواهينامه هاي دريانوردي که توسط مترجم رسمي انجام شده باشد نيز قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

9.    احکام قهرماني و رشته هاي ورزشي : ترجمه رسمي حکم قهرماني در رشته هاي مختلف ورزشي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

10.    بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات: ترجمه رسمي بارنامه هاي گمرکي و اسناد مربوط به واردات و صادرات با مهر گمرک يا مهر سازمان هواپيمايي کشوري يا سازمان بنادر و کشتيراني يا وزرات راه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

11.    گواهي هاي کشتيراني: ترجمه رسمي گواهي هاي صادره از کشتيراني ممهور به مهر کشتيراني والفجر 8 قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

12.    . اسناد کشتي ها ترجمه رسمي اسناد خريد و فروش کشتي با دارا بودن مهر دفتر اسناد رسمي و تاييد دادگستري و امور خارجه سازمان بنادر و کشتي راني قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. ترجمه رسمي اسناد کشتي هاي دول بيگانه که در ايران قصد فروش دارند، با دارا بودن تاييد دادگستري و امور خارجه مقامات مربوط به کشور متبوع کشتي و تاييد دادگستري و امور خارجه کنسولي آن در ايران و تاييد دادگستري و امور خارجه وزارت امور خارجه در ايران قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. ترجمه رسمي اسناد کشتي هايي که طرف ايراني در ايران قصد فروش دارد با دارا بودن تاييد دادگستري و امور خارجه سازمان بنادر و کشيراني يا وزارت راه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

13.    گواهي هاي وکلا: ترجمه رسمي گواهي هاي صادره از دفاتر وکالتي و پروانه وکالت با تاييد دادگستري و امور خارجه کانون وکلا قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. ضمنا متذکر مي شود چنانکه گواهي هاي صادره مربوط به پرونده مطروحه در دادگاه باشد ضمن تصديق شعبه مربوطه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

14.    پروانه هاي پزشکي و داروخانه: ترجمه رسمي پروانه مطب، پروانه دايم پزشکي، پروانه تاسيس داروخانه (صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) با دارا بودن مهر و امضاي مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و در غير اين صورت با ارايه دانشنامه مربوطه با مهر و امضاي مجاز وزارت بهداشت قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

15.    پروانه کسب: ترجمه رسمي پروانه کسب قابل تاييد دادگستري و امور خارجه رسمي است.

16.    گواهي هاي فرهنگي هنري: ترجمه رسمي گواهي هاي صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگي و فعاليتهاي هنري ضمن تاييد دادگستري و امور خارجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

17.    گواهي مربوط به روستاهاي دورافتاده: ترجمه رسمي گواهي هاي مربوط به اشخاص در روستاهاي دورافتاده با تاييد دادگستري و امور خارجه فرمانداري منطقه يا بخشداري و در صورت در دسترس نبودن با مهر و امضاء شوراي اسلامي محل يا ناحيه انتظامي منطقه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

18.    گواهي هاي بهداشتي غذايي: ترجمه رسمي گواهي هاي بهداشتي براي صدور محموله هاي غذايي به خارج از کشور با دارا بودن تاييد دادگستري و امور خارجه يه از معاونت غذا و دارو يا دانشگاه هاي علوم پزشکي يا اداره کل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

19.    گواهي هاي استاندارد محصولات صادراتي: ترجمه رسمي اصل گواهي استاندارد محصولات صادراتي با دارا بودن مهر و امضاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

20.    شناسنامه ساختمان و پايان کار: ترجمه رسمي شناسنامه ساختمان و پايان کار با دارا بودن مهر شهرداري محل احداث بنا قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

21.    تقديرنامه ها: ترجمه رسمي تقديرنامه ها قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است، مگر در صورت قيد مدرک تحصيلي که تاييد دادگستري و امور خارجه آن منوط به ارائه مدرک مورد استناد است.

22.    . گواهي هاي انجمن مهندسين: ترجمه رسمي گواهي هاي صادره از از سوي انجمن مهندسين با دارا بودن مهر انجمن ها و ارائه دانشنامه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

23.    گواهي هاي دفاتر وکالت و پروانه وکالت: ترجمه رسمي گواهي هاي صادره از دفاتر وکالت و پروانه وکالت وکلاي دادگستري با دارا بودن تاييد دادگستري و امور خارجه کانون وکلا يا مراکز امور مشاوران حقوقي وکلا و کارشناسان قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

ترجمه رسمي امور مربوط به اتباع بيگانه


1.    کارت اقامت: ترجمه رسمي کارت اقامت صادره از اداره امور اتباع بيگانه وابسته به وزارت کشور با دارا بودن معرفي نامه کتبي از اداره مزبور قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

2.    کارت تردد: ترجمه رسمي تردد اتباع خارجي فقط جهت استفاده داخلي است و قابل ترجمه رسمي و تاييد دادگستري و امور خارجه نيست.

3.    . احوال شخصيه: ترجمه رسمي گواهي هاي صادره از وزارت کشور در خصوص احوال شخصيه اتباع بيگانه مانند تعداد فرزند، مشخصات همسر و ... قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

4.    گواهي ولادت: ترجمه رسمي گواهي ولادت اتباع خارجي با دارا بودن مهر ثبت احوال امور خارجه يا نامه از وزارت کشور با مهر و امضاي مجاز قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

5.    گواهي فوت: ترجمه رسمي گواهي فوت اتباع خارجي متوفي در ايران با ارائه گواهي فوت از بيمارستان با مهر پزشک و نظام پزشکي يا پزشک قانوني قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

6.    اسناد مربوطه به ازدوج هاي بنياد صدر: ترجمه رسمي ازدواج هاي شرعي صادره از (بنياد صدر) مربوط به اتباع خارجي که در ايران داراي سفارتخانه نيستند قابل تاييد دادگستري و امور خارجه نيست.

7.    کارت سبز اتباع بيگانه: ترجمه رسمي کارت سبز اتباع بيگانه، ضمن صدور گواهي از فرمانداري هاي محل سکونت جهت اصالت کارت سبز به استناد بخشنامه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

8.    گواهي ازدواج خارجيان: ترجمه رسمي گواهي ازدواج خارجيان مقيم ايران و مهاجرين خارجي (عراق و افغانستان) با ارائه نامه صادره از امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور با مهر و امضاي معرفي شده قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

9.    گواهي هاي صادره ازدواج هاي شرعي: ترجمه رسمي گواهي هاي صادره از سوي فرمانداري ها در مورد ازدواج هاي شرعي اتباع بيگانه که فاقد سفارتخانه در ايران هستند به استناد بخشنامه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.
ترجمه رسمي اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور

1.    مدارک صادره در خارج از کشور: ترجمه رسمي مدارک صادره در خارج از کشور اعم از سند ازدواج، گواهينامه، مدارک تحصيلي، پزشکي، وکالتنامه، احکام دادگاه ها و ... ضمن تاييد دادگستري و امور خارجه کنسولي ايران در خارج از کشور، توسط امور خارجه قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

2.    گواهي هاي صادره مبني بر پرداخت ارز: ترجمه رسمي گواهي هاي صادره از شرکت هاي ايراني براي افراد ايراني مبني بر پرداخت حقوق با ارز خارجي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه نيست.

3.    گواهي هاي صادره خطاب به سفارت هاي خارجي: ترجمه رسمي گواهي هاي صادره از طرف سازمان هاي دولتي يا غير دولتي خطاب به سفارت هاي خارجي قابل تاييد دادگستري و امور خارجه نيست، مگر اين که بدون عنوان باشد.
زبان هاي ترجمه رسمي در دارالترجمه
•    دارالترجمه انگليسي
•    دارالترجمه عربي
•    دارالترجمه آلماني
•    دارالترجمه استانبولي
•    دارالترجمه روسي
•    دارالترجمه فرانسه
•    دارالترجمه اسپانيايي
ترجمه رسمي انگليسي ، روسي ، فرانسه و ساير زبان ها بصورت فوري انجام مي گيرد. پيک رايگان دارالترجمه براي ارسال و دريافت مدارک در شهر تهران ارسال مي شود.