تماس با ما    Contact us
دارالترجمه رسمي آريان (شماره 25 تهران)

شرايط تائيد اسناد:

مدت اعتبار مدارکي که قابل تغيير هستند مانند شناسنامه، سند ازدواج، سند مالکيت و غيره، از تاريخ ترجمه به مدت شش ماه مي باشد و مدارکي که تغييري در آنها ايجاد نمي‌شود مانند دانشنامه، ريزنمرات و … از اعتبار دائمي برخوردار مي‌باشند.

شرايط تاييد ترجمه مدارک تحصيلي:

·         مدارک تحصيلي (ابتدائي، راهنمايي، متوسطه و پيش دانشگاهي)

·         کليه مدارک مقاطع مختلف تحصيلي اعم از ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و پيش دانشگاهي با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و تأييد ادارة آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأييد است.

·         تأييديه ديپلم و پيش دانشگاهي با مهر و امضاي آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأييد است.]

ارزشنامه هاي تحصيلي :

    ارزشنامه هاي تحصيلي صادره از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با مهر و امضاي مراکز مذکور در پشت سند قابل ترجمه تأييد ميباشد.]

مدارک صادره از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري :

    دانشنامه هاي مقاطع کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکترا، ريز نمرات فارغ التحصيلان و غيره صادره از وزارت علوم تحقيقات و فناوري ( دانشگاه سراسري) ممهور به مهر و امضاء معرفي شده وزارت علوم در پشت دانشنامه قابل ترجمه و تأييد است.

مدارک صادره از دانشگاههاي غير انتفاعي :

    اينگونه مدارک با تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با مهر و امضاءهاي معرفي شده قابل ترجمه و تأييد ميباشد.


مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي :

    دانشنامه هاي مقاطع کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکترا، ريز نمرات فارغ التحصيلان پزشکي، دندانپزشکي، پرستاري، مامائي و زير شاخه هاي آن ممهور به مهر و امضاء معرفي شده از سوي وزارت مزبور قابل ترجمه و تأييد است.

مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامي :

    دانشنامه هاي مقاطع کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکترا و ريز نمرات صادره از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در سراسر ايران با مهر و امضاءهاي معرفي شده از سوي سازمان مرکزي دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تأييد است.]

گواهي هاي صادره از دانشگاه آزاد اسلامي :


    گواهي هاي مربوط به اساتيد و اعضاء هيأت علمي و کارکنان و دانشجويان دانشگاه آزاد با تأييد سازمان مرکزي و امضاء معرفي شده دانشگاه قابل ترجمه و تأييد ميباشد.

گواهي کار اساتيد دانشگاههاي دولتي :

    گواهيهاي کار مربوط به اساتيد و اعضاء هيأت علمي دانشگاه هاي دولتي با مهر و امضاء دانشگاه يا دانشکده ذيربط قابل ترجمه و تأييد است.

مدارک و دانشنامه هاي صادره از سازمان امور استخدامي کشور :

    دانشنامه هاي صادره از سازمان امور استخدامي کشور ممهور به مهر سازمان و قيد بلامانع بودن ترجمه از وزارتخانه ذيربط قابل ترجمه و تأييد است.

سرفصل دروس:

    سرفصل دروس براي کليه رشته هاي تحصيلي و کليه دانشگاههاي دولتي و آزاد با مهر شوراي عالي برنامه ريزي دانشگاهها يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا سازمان مرکزي دانشگاه آزاد، حسب مورد / قابل ترجمه و تأييد است

 


مدارک تحصيلي صادره از مدارس خارجي مستقر در ايران :

    مدارک مزبور با تأييد اداره امور روابط بين الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأييد است.

شناسنامه:

    شناسنامه افراد بالاي 15 سال حتماً بايد عکسدار باشد.
    شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال ذيل ثبت وقايع اربعه قابل ترجمه و تأييد است.
    چنانچه هر يک از وقايع اربعه در شناسنامه افراد بالغ قيد نشده باشد ذکر مراتب در ترجمه الزامي است.
    در کليه صفحات شناسنامه افراد بالاي 15 سال چنانچه واقعه اي قيد شده باشد عيناً ترجمه و در غير اينصورت درج عبارت : (تا تاريخ ترجمه ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگرديده) توسط مترجم الزامي است.
    تعدد زوجات يا تعدد طلاق تماماً بايد درج شود.
    قيد شماره سريال، ممهور بودن عکس و ذکر کلمه المثني در صورت المثني بودن شناسنامه بوسيله مترجم الزامي است.
    تصوير شناسنامه در صورتي ترجمه ميشود که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد.
    شناسنامه متوفي با ارائه اصل شناسنامه باطل شده متوفي بر اساس ضرورتهاي پيش آمده قابل ترجمه و تأييد است.

سند ازدواج


    سند ازدواج يا اصل رونوشت محضري آن ممهور به مهر دفتر خانه اسناد رسمي با ارائه شناسنامه يکي از زوجين قابل ترجمه و تأييد است.
    گواهي هاي صادره از اداره امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور مبني بر ازدواج خارجيان مقيم ايران و مهاجرين خارجي ( عراقي و افغانستاني ) که در ايران ازدواج نموده اند قابل ترجمه و تأييد مي باشد.
    در صورتي که يکي از زوجين ايراني باشد گواهي هاي مزبور با ارائه شناسنامه وثبت واقعه ازدواج در شناسنامه قابل ترجمه و تأييد مي باشد. اقرار به زوجيت در صورتي ترجمه و تأييد مي شود که مثل اقرار نامه در دفاتر اسناد رسمي ثبت و واقعه مزبور در شناسنامه قيد گرديده باشد؛ ازدواج موقت قابل ترجمه و تأييد نيست.

سند طلاق

    سند طلاق يا رونوشت محضري آن در صورتي که ممهور به مهر و امضاي دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه يکي از طرفين قابل ترجمه و تأييد است.

گواهي هاي کار از مؤسسات و ادارات دولتي

    گواهي کار صادره از ادارات دولتي با مهر و امضاي مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تأييد است.

گواهي هاي کار صادره از مهدکودک ها و مراکز نگهداري سالمندان

    گواهي هاي کار صادره از مهدکودک ها و مراجعي که زير نظر سازمان بهزيستي فعاليّت دارند با تأييد سازمان بهزيستي قابل ترجمه و تأييد است.

گواهي هاي اشتغال صادره از کارخانجات

    گواهي هاي اشتغال صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعاليّت کارخانه از سوي سازمان صنايع يا روزنامه رسمي قابل ترجمه و تأييد است.

گواهي هاي کار صادره از آژانس هاي هواپيمائي و گردشگري

    گواهي هاي کار صادره از آژانس هاي هواپيمايي و گردشگري چنانچه بصورت شرکتي اداره مي شوند با ارائه آخرين روزنامه رسمي و در غيراينصورت با تأييد سازمان هواپيمائي کشوري يا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تأييد است.

گواهي هاي صادره از داروخانه ها

    گواهي هاي کار صادره از داروخانه ها با تأييد انجمن داروسازان يا ارائه مجوز تأسيس داروخانه قابل ترجمه و تأييد است.

گواهي هاي کار صادره از شرکت ها

    گواهي هاي کار صادره از شرکت هاي خصوصي با ارائه آخرين روزنامه رسمي قابل ترجمه و تأييد است. در صورتيکه در گواهي هاي کار صادره، مدرک تحصيلي قيد شده باشد، ارائه اصل مستند الزامي است.

گواهي هاي کار از بيمارستان ها و درمانگاه ها

    گواهي کار صادره از بيمارستان ها با مهر سازمان نظام پزشکي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا شبکه هاي بهداشت و درمان يا دانشگاه علوم پزشکي با ارائه اصل مدرک تحصيلي اشخاص قابل ترجمه و تأييد است.

گواهي هاي کار صادره از مطب پزشکان و دندان پزشکان

    گواهي هاي کار صادره از مطب پزشکان و دندان پزشکان با مهر و امضاي سازمان نظام پزشکي قابل ترجمه و تأييد است.

گواهي کار از دفاتر اسناد رسمي

    گواهي هاي کار صادره از سوي سردفتران اسناد رسمي با تأييد کانون سردفتران اسناد رسمي و گواهي هاي کار افراد شاغل در دفتر خانه اسناد رسمي با مهر و امضاي دفترخانه و گواهي هاي کار شاغلين در کانون سردفتران اسناد رسمي با مهر و امضاي اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تأييد است.

گواهي هاي کار صادره از واحدهاي صنفي مختلف

    گواهي هاي کار صادره از واحد هاي صنفي با تأييد اتّحاديه هاي صنفي ذيربط يا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه و تأييد است.