تماس با ما    Contact us  1. در حالي که قسمت عظيمي از فرهنگ امروز جهان مديون ترجمه است تعداد مضامين و عقايد متضادي که موافق و مخالف ترجمه از زباني به زبان ديگر است حيرت آور مي باشد. از زمان ترجمه ادبي کتاب  " اوديسه " هومر به لاتين که 250 سال قبل از ميلاد توسط  "ليويوس  آندرونيکوس " انجام شد عده اي بيشمار شغل پر زحمت مترجمي را داشته اند و عده اي هم در طول قرنهاي گذشته به کار آنان ايراد گرفته اند. با وجود اين ايراد و انتقادها مترجمان به کار خود ادامه داده اند و محصول کارشان شامل ترجمه و چاپ کتاب مقدس به 1109 زبان يعني  به زبان 95% کليه مردم جهان و ترجمه و چاپ آثار مذهبي و ادبي و سياسي و علمي و اجتماعي و رشته هاي فعاليت بشري به زبانهاي مختلف است.