تماس با ما    Contact us

ترجمه رسمي شناسنامه

ترجمه رسمي شناسنامه همراه با اصل و در صورت نداشتن قلم خوردگي و ممهور به مهر ثبت احوال محل صدور قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. ترجمه رسمي رونوشت شناسنامه با دارا بودن مهر برابر اصل ثبت احوال قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

ترجمه رسمي سند ازدواج

ترجمه رسمي سند ازدواج در صورتي که خوانا، بدون قلم خوردگي و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقيق دفترخانه باشد، قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. ضمنا ترجمه رسمي عقد انقطاعي (مدت دار) قابل تاييد دادگستري و امور خارجه نيست. ترجمه رسمي گواهي ازدواج موقت يا ترجمه رسمي اقرار به ازدواج اگر در دفتر اسناد رسمي ثبت شده باشد قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است. جهت تاييد دادگستري و امور خارجه ترجمه رسمي سند ازدواج شناسنامه دو طرف ازدواج بايد ارائه شود.رديف نوع سند انگليسي غيرانگليسي

1

ريزنمرات دبيرستان،پيش دانشگاهي(هر ترم) 150/000

180/000

2

ريزنمرات دانشگاه(هر ترم)

180/000

220/000

3

کارت شناسايي

200/000

250/000

4

کارت معافيت

5

کارت ملي

6

شناسنامه

250/000

320/000

7

ابلاغيه،اخطار قضايي

300/000

360/000

8

برگه مرخصي

9

توصيه نامه تحصيلي(بعد از تحصيلات سوم راهنمايي)

10

جواز اشتغال به کار

11

حکم بازنشستگي(کوچک)

12

دفترچه بيمه

13

ديپلم پايان تحصيلات متوسطه يا پيش دانشگاهي

14

ريزنمرات دبستان،راهنمايي0( هر سال)

15

سند تلفن همراه

16

فيش مستمري( کوچک)

17

کارت بازرگاني هوشمند

18

کارت عضويت نظام مهندسي

19

کارت نظام پزشکي

20

کارت واکسيناسيون تا سه نوع واکسن

21

کارت پايان خدمت

22

گزارش ورود و خروج از کشور

23

گواهي اشتغال به تحصيل

24

گواي تجرد-تولد-فوت

25

گواهينامه رانندگي

26

گواهي ريزنمرات دانشگاهي

27

گواهي عدم خسارت خودرو(نيم برگ)

28

گواهي عدم سوء پيشينه

29

گذرنامه ( بدون رواديد)

350/000

450/000

30

روزنامه رسمي تغييرات و تصميمات (کوچک)

450/000

550/000

31

اساسنامه ثبت شرکت ها فرمي (هر صفحه)

32

اوراق مشارکت و اوراق قرضه

33

انواع قبض (ماليات-پرداخت بيمه-آب،برق...)

34

برگ تشخيص ماليات ،ماليات قطعي(هر صفحه)

35

برگ آزمايش پزشکي(کوچک)

36

برگ جلب، احضاريه

37

برگه سابقه تامين اجتماعي(هر صفحه)

38

پروانه دائم پزشکي

39

پروانه مطب،پروانه مسئوليت فني

40

پروانه نشر و انتشارات

41

پروانه وکالت

42

پرينت بانکي کوچک(تا 10 سطر)

43

تقديرنامه و لوح سپاس،حکم قهرماني(کوچک)

44

ثبت علائم تجاري،ثبت اختراع

45

جواز دفن

46

جواز کسب

47

ريز مکالمات تلفن(هر صفحه)

48

سر فصل دروس (هر صفحه)

49

سند وسائط نقليه سبک

50

فيش حقوقي کوچک

51

فيش مستمري بزرگ

52

کارت مباشرت

53

کارنامه توصيفي ابتدائي (هر صفحه)

450/000

550/000

54

کارت واکسيناسيون بيش از سه نوع واکسن

55

گواهي اشتغال به کار بدون شرح وظايف

56

گواهي بانکي يا سپرده بانکي

57

گواهي پايان تحصيلات کارداني،کارشناسي،کارشناسي ارشد،دکترا

58

گواهي فني و حرفه اي ( يک رو)

59

گواهي عدم خسارت خودرو(تمام برگ)

60

گواهي (ساير موارد)

61

ليست بيمه کارکنان کوچک (تا ده نفر)

62

حکم افزايش حقوق ،حکم بازنشستگي

500/000

620/000

63

آگهي تاسيس(ثبت شرکت ها،روزنامه رسمي)

650/000

820/000

64

اجاره نامه،بنچاق و صلح نامه محضري ( هر صفحه)

65

اساسنامه،ثبت شرکت غير فرمي(هر صفحه)

66

بيمه شخص ثالث،قرارداد بيمه(هر صفحه)

67

ترازنامه شرکت ها ،اظهارنامه مالياتي(هر صفحه)

68

تقدرنامه،لوح سپاس و حکم قهرماني ( بزرگ)

69

پروانه پايان کار ساختمان( هر صفحه)

70

پروانه دفترچه اي يا شناسنامه ساختمان(هر صفحه)

71

پروانه مهندسي ( هر صفحه)

72

پرينت بانکي بزرگ (بيش از ده سطر)

73

حکم اعضاي هيئت علمي،حکم کارگزيني

74

دفترچه بازرگاني

75

روزنامه رسمي تغييرات و تصميمات (بزرگ)

76

فيش حقوقي بزرگ

77

قرارداد استخدامي (هر صفحه)

78

کارت شناسايي کارگاه( هر صفحه)

79

گواهي پزشکي ،گزارش پزشکي،گزارش پزشکي قانوني(هر صفحه)

80

گواهي حصر وراثت

81

ليست بيمه کارکنان بزرگ(بزرگ)

82

مبايعه نامه و اجاره نامه با کد رهگيري (هرصفحه)

83

موافقت اصولي

84

دفترچه وکالت

85

اوراق محضري ( تعهدنامه،رضايتنامه،استشهادنامه،اقرارنامه)(هر صفحه)

750/000

900/000

86

بارنامه(هر صفحه)

87

برگ آزمايش پزشکي(بزرگ)

88

برگ سبز گمرکي(هر صفحه)

89

برگ نظريه کارشناسي ملک

90

پروانه بهره برداري(پشت  و رو)

91

جواز تاسيس

92

سند ازدواج يا رونوشت آن

93

سند وسائط نقليه سنگين

94

سند مالکيت ( دفترچه اي)

95

قيم نامه(هر صفحه)

96

گواهي اشتغال به کار با شرح وظايف

97

ماليات بر ارث( هر صفحه)

98

وکالتنامه (نيم برگ)

99

اظهارنامه ،تقاضاي ثبت شرکت ،شرکت نامه(پشت و رو)

1/050/000

1/260/000

100

اوراق قضايي (دادنامه،راي دادگاه،پرونده حقوقي) ( هر صفحه)

101

سند طلاق يا رونوشت آن

102

سند مالکت ( تک برگ)

103

قرارداد(هرصفحه)

104

وکالتنامه بزرگ( هر صفحه)


توضيحات ترجمه رسمي

تبصره 1 – در ازاي هر يک از خدمات زير مبلغ 75000ريال به هزينه هاي مذکور در نرخ نامه افزوده مي شود:

الف – هزينه هاي دفتري ( کپي، پلمپ و ...)

ب – ترجمه رسمي  هر صفحه از گذرنامه حاوي مهر و امضاء يا رواديد

پ – ترجمه رسمي هر انتقال در سند ملک

تبصره 2 – براي هر مورد ثبت وقايع ازدواج و طلاق يا فوت همسر ، هر فرزند ،توضيحات و يا وفات صاحب شناسنامه 30000ريال به هزينه هاي مذکور در نرخ نامه افزوده مي شود.

تبصره 3 – هزينه ترجمه  رسمي هر نسخه اضافه تنها  در زمان مراجعه اول و همزمان با آن براي هر نسخه 25درصد هزينه ترجمه رسمي مي باشد،اما براي مراجعات بعدي،کار جديد محسوب مي شود.

تبصره 4- هزينه تصديق هر صفحه کپي پيوست ترجمه  رسمي با مهر و امضاي مترجم رسمي 10000ريال مي باشد.

تبصره 5 – منظور از هر صفحه ،صفحات A4تا 20 سطر مي باشد.