26400641-26405675

اخذ ویزای سوئد
اخذ ویزای سوئد

ويزا، مجوزی است که با داشتن آن ميتوان در مدت کوتاهی به سوئد و ساير کشورهای عضو پيمان شينگن سفر کرد. اين ويزا ميتواند به منظور ملاقات اقوام و دوستان، سفر توريستي، حضور در کنفرانس و يا بازديد کاری باشد. کليه شهروندان خارج اروپا نياز برای سفر به سوئد به ويزا نياز دارند.

 

برای دريافت ويزای سوئد به چه چيزهايی نياز است؟

موارد عمومي برای دريافت هر نوع از ويزا در سوئد عبارت است از:

• پاسپورت معتبر که حداقل 3 ماه به انقضای آن باقيمانده باشد.

• پول کافی برای زندگی و مسافرت برگشت به کشور خود.(کشور سوئد اين مبلغ را 40 يورو معادل 370 کرون برای هر روز در نظر گرفته است.) البته اين مبلغ در صورتي که شخص در منزل اقوام خود در سوئد اقامت خواهد داشت و يا برخی عوامل ديگر قابل کاهش است.

• بيمه مسافرتي .

 

سفر به منظور درمان پزشکی:

اگر هدف از سفر به سوئد درمان پزشکي است بايد فرم ويژه ای موسوم به برگ ضميمه “سي” نيز تکميل شده و همراه درخواست ويزا تحويل سفارت شود. همچنين يک گواهي پزشکي نيز بايد از سوئد ارائه شود که نشان دهد چه زماني قرار است متقاضي در سوئد تحت درمان پزشکي قرار گيرد و چه درماني قرار است انجام گيرد. به علاوه بايد يک گواهی پزشکي صادره از کشور محل سکونت ارائه شود که نشان دهد شخص متقاضي نميتواند در آن کشور تحت درمان مذکور قرار گيرد.همچنين بايد نشان داده شود برای درمان مذکور و مراقبتهای احتمالي پس از آن در سوئد سپرده مالي وجود دارد.

 

هزينه صدور ويزا:

تسليم تقاضای ويزا به يک کنسولگری يا سفارت سوئد برای اغلب متقاضايان 60 يورو (حدود 550 کرون سوئد) هزينه دارد. اين مبلغ در صورت عدم دريافت ويزا مسترد نخواهد شد.

 

تمديد ويزا:

اداره مهاجرت به جای تمديد ويزا، اجازه اقامت جديد برای ديدار از خويشاوندان صادر ميکند که هزينه آن 1000 کرون برای بزرگسال و 500 کرون برای کودکان زير 18 سال است

اثبات داشتن محل اقامت و استطاعت مالي برای تامين هزينه های مدت زمان اقامت در سوئد و برای بازگشت به کشور محل زندگي خود.

 

•رزو هتل يا تاييد اسکان يا تامين هزينه های سفر متقاضي توسط فرد يا ارگان ميزبان يا اعزام کننده  

• گواهي تمکن مالي از بانکي در ايران در سه ماه گذشته يا مدارک ديگری دال بر استطاعت مالي فرد برای تامين هزينه های مدت زمان ديدار در سوئد (کارت اعتباری بين المللي، چک مسافرتی يا غيره .

• تمام متقاضيها: - گواهي تمکن مالي در سه ماه گذشته و سند ملکي در ايران (در صورت وجود) - شناسنامه.

• مقامات رسمي: حکم کارگزينی رسمي و آخرين فيش حقوقي.

• کارمندان: حکم کارگزيني يا قرارداد کار + فيشهای حقوقي سه ماه قبل ، دفترچه تامين اجتماعي، دفترچه خدمات درماني و دفترچه ای معادل آنها و يا نامه ای از کارفرما که در آن دلايل عدم وجود اين دفترچه توضيح شده باشد.

• بازرگانان: گواهي کار تجاری (پروانه کسب يا معرفي نامه از صنف تجاری)، سوابق تامين اجتماعي، خدمات درماني يا مدارکي معادل (در صورت وجود).

• مديران يا سهام داران شرکتهای ايراني: معرفي نامه رسمي از شرکت که به امضای نماينده قانوني شرکت رسيده باشد و در آن سمت رسمي متقاضي ذکر شده باشد. مدارکي دال بر وجود شرکت در ايران (آگهي ثبت و تغييرات در جرايد). مدرک معرف پست يا منصب فرد در شرکت در صورتي که اسم فرد در آگهي ثبت يا تغييرات ذکر نشده باشد.

• دانش آموزان يا افراد زير سن قانوني: مدارک نشان دهنده وضعيت اجتماعي و کاری والدين، گواهي اشتغال به تحصيل و کارت دانش آموزی (در صورت وجود).

• افراد بيکار: مدارک نشان دهنده وضعيت مناسب اجتماعي و اقتصادی متقاضي (سند ازدواج ،شناسنامه ،اسناد ملکي).

افراد زير سن قانوني: در صورتي که فرد تنها يا به همراه يکي از والدين سفر ميکند بايد رضايتنامه کتبي قيم قانوني يا پدر يا مادری که سرپرست قانوني متقاضي است را به همراه داشته باشد. اگر پدر يا مادری که فرد زير سن قانوني با او سفر ميکند به تنهايي قيم قانوني فرد باشد، به رضايتنامه پدر يا مادر ديگر احتياجي نيست

ترجمه رسمی یکی از خدمات دارالترجمه رسمی آریان