26400641-26405675

نیوزلند

آدرس سفارتخانه اتریش

نشانی: میدان آرژانتین،ساختمان شماره 78

تلفن:8710180-8710735

کدپستی:8710180-8710735

ایمیلtranslate@yahoo.com

نیوزلند