26400641-26405675

مترجم مسئول آقای انوشیروان سلیمی،مترجم رسمی زبان فرانسه

پرسنل و مترجمین
مترجم مسئول آقای انوشیروان سلیمی
مترجم رسمی زبان فرانسه شماره 55 تهران
مترجم رسمی زبان انگلیسی
آقای عباس حاجی هاشمی
بخش ترکی استانبولی
  • اقای علیزاده :همیار مترجم رسمی ترکی استانبولی
  • اقای مهدی نومیری :فرم زن زبان انگلیسی
مترجمین غیر رسمی انگلیسی
  • اقای مهدی هاشمپور
  • خانم شهناصی
  • آقای دانش
  •  
  • خانم خمانی
  • خانم بیات
بخش انگلیسی
  • اقای علی اکبر علیزاده مترجم یار انگلسسی
پرسنل