02166488592-02166954644-09210329754

تهران، میدان ولیعصر، ابتدای خیابان کریمخان، پاساژ کیمیا، طبقه دوم واحد ۲۴
کد پستی ۱۵۹۳۸۵۴۷۴۴

تایید شرایط اسناد
شرایط تائید اسناد | آریان
ترجمه رسمی اسناد مربوط به احوال شخصيه

 

1. شناسنامه: ترجمه رسمی شناسنامه همراه با اصل و در صورت نداشتن قلم خوردگی و ممهور به مهر ثبت احوال محل صدور قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. ترجمه رسمی رونوشت شناسنامه با دارا بودن مهر برابر اصل ثبت احوال قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

o طبق بخشنامه وزارت امور خارجه، کليه صفحات شناسنامه افراد بالای پانزده سال ترجمه رسمی و چنانچه ازدواج، طلاق، فوت همسر، و مشخصات فرزندان قيد شده باشد عينا ترجمه رسمی و چنانچه واقعه ای ثبت نگرديده باشد عبارت «تا تاريخ ترجمه رسمی ازدواج و تولد فرزندان در شناسنامه ثبت نگرديده است» توسط مترجم درج گردد.

o طبق بخشنامه سازمان ثبت احوال کشور، شناسنامه های سابق فاقد اعتبار بوده و چنانچه کسی موفق به تعويض شناسنامه خود نشده باشد، ترجمه رسمی آن قابل تاييد دادگستری و امور خارجه نيست، مگر اينکه صاحب سند فوت نموده و تاريخ فوت در شناسنامه قيد شده باشد.

2. کارت ملی: ترجمه رسمی اصل کارت ملي عکس دار قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

3. گواهی فوت: ترجمه رسمی گواهی فوت همراه با اصل ممهور به مهر ثبت احوال قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. کليه گواهينامه های صادره از سازمان بهشت زهرا با مهر آن سازمان قابل ترجمه رسمی و تاييد دادگستری و امور خارجه است. ضمنا در شهرستان ها دفتر مربوطه واقع در بهشت زهرا اين وظيفه را به عهده دارد.

4. گواهي تجرد: ترجمه رسمي گواهی تجرد در صورتي که توسط سازمان ثبت احوال محل صدور شناسنامه يا اداره سجلات امور خارجه (احوال شخصيه) صادر شده باشد، قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

5. سند ازدواج: ترجمه رسمي سند ازدواج در صورتي که خوانا، بدون قلم خوردگي و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقيق دفترخانه باشد، قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. ضمنا ترجمه رسمي عقد انقطاعي (مدت دار) قابل تاييد دادگستری و امور خارجه نيست. ترجمه رسمی گواهي ازدواج موقت يا ترجمه رسمي اقرار به ازدواج اگر در دفتر اسناد رسمي ثبت شده باشد قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. جهت تاييد دادگستری و امور خارجه ترجمه رسمي سند ازدواج شناسنامه يکي از طرفين ازدواج بايد ارائه شود.

6. سند طلاق: ترجمه رسمی سند طلاق در صورتي که خوانا، بدون قلم خوردگي و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقيق دفترخانه باشد، قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. جهت تاييد دادگستری و امور خارجه ترجمه رسمي سند طلاق شناسنامه يکي از طرفين ازدواج بايد ارائه شود.

7. رونوشت سند ازدواج: ترجمه رسمی رونوشت سند ازدواج در صورتي که از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. جهت تاييد دادگستری و امور خارجه ترجمه رسمي رونوشت سند ازدواج شناسنامه يکي از طرفين ازدواج بايد ارائه شود.

8. رونوشت سند طلاق: ترجمه رسمي رونوشت سند طلاق در صورتی که از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. جهت تاييد دادگستری و امور خارجه ترجمه رسمي رونوشت محضری سند طلاق شناسنامه يکي از دو طرف ازدواج بايد ارائه شود.

9. گواهي عدم سوء پيشينه: ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پيشينه طبق اعلام پليس بين الملل تا يک ماه پس از تاريخ صدور قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است و سندی که تاريخ آن گذشته باشد، قابل ترجمه رسمی و تاييد دادگستری و امور خارجه نيست.

10. وصيت نامه: ترجمه رسمی وصيت نامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر همراه با شناسنامه وصی و موصی قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است و چنانچه وصی فوت نموده باشد، تنفيذ وصيت نامه در دادگاه به ضميمه ترجمه رسمي جهت اسناد الزامي است. لازم به ذکر است اقليت های مذهبي از اين قاعده مستثنی هستند.

11. کارت پايان خدمت: ترجمه رسمی کارت پايان خدمت و معافيت همراه با اصل قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است و با دقت نظر کارشناسان محترم تاييد دادگستری و امور خارجه اسناد و مدارک عکس کارت، ارزش قانونی جهت ترجمه رسمي و تاييد دادگستری و امور خارجه ندارد.

12. گواهينامه رانندگی: ترجمه رسمي گواهينامه رانندگي همراه با اصل قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است و با دقت نظر کارشناسان محترم، تاييد دادگستری و امور خارجه اسناد و مدارک عکس گواهينامه ارزش قانونی جهت ترجمه رسمی و تاييد دادگستری و امور خارجه ندارد.

13. گواهينامه رانندگی بين المللي: تائيد ترجمه رسمي و برابر اصل کپی گواهينامه که توسط مترجم رسمی انجام گرديده، از نظر اين اداره کل بلامانع است.

14. گواهی ولادت: ترجمه رسمي گواهي ولادت با مهر پزشک مربوط و تاييد دادگستري و امور خارجه سازمان نظام پزشکي فقط تا 15 روز بعد از تولد قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. پس از گذشت 15 روز، ترجمه رسمي گواهي ولادت با ارائه شناسنامه و تصديق پزشک يا مامای معتمد و تاييد دادگستری و امور خارجه سازمان نظام پزشکي، قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

15. گواهي مفقودی کارت پايان خدمت و معافيت ترجمه رسمي گواهي های صادره از نيروی انتظامي مبني بر مفقود شدن کارت پايان خدمت و معافيت قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

16. گواهي مفقودی کارت گواهي نامه رانندگي: ترجمه رسمي گواهي های صادره از نيروي انتظامي مبنی بر مفقود شدن کارت گواهی نامه رانندگي قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

 

ترجمه رسمی اسناد

1. سند مالکيت: ترجمه رسمی اصل سند مالکيت در صورتي که خوانا، بدون قلم خوردگي و ممهور به مهر ثبت اسناد در آخرين ستون نقل و انتقالات باشد، قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. ضمنا اسناد مالکيتی که در تاريخ ترجمه رسمي در دادگاه های عمومي و انقلاب جهت آزادی متهمي به وثيقه گذاشته شده باشد، قابل تاييد دادگستری و امور خارجه نيست. همچنين ترجمه رسمي المثني سند مالکيت که به مهر ادارات ثبت اسناد ممهور شده باشد و با داشتن مهر و امضای دفترخانه رسمی قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. لازم به ذکر است رونوشت برابر اصل سند مالکيت به هيچ وجه قابل ترجمه رسمی و تاييد دادگستری و امور خارجه نيست.

2. وکالت نامه: ترجمه رسمی وکالت نامه در صورتي قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است که در دفاتر اسناد رسمي و در سربرگ محضر تهيه و ممهور به مهر و امضاء سردفتر بوده باشد. چنانچه مورد وکالت، حضانت و سرپرستی فرزند صغير علي الخصوص فرزندان اناث باشد، اگر والدين متارکه کرده باشند، ارائه سند طلاق و در غير اينصورت مراجعه پدر با در دست داشتن اصل شناسنامه عکس دار جهت تنظيم صورت جلسه الزامي است.

3. وکالت نامه تفويضي: ترجمه رسمي وکالت نامه تفويضي با ارايه وکالت نامه اصلي قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

4. وکالت نامه در مورد حضانت فرزند: ترجمه رسمي وکالت نامه در مورد حضانت فرزند با داشتن رای دادگاه عمومي و انقلاب قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

5. وکالت نامه در مورد حفاظت فيزيکی از فرزند: ترجمه رسمی وکالت نامه در مورد حفاظت فيزيکی از فرزند در صورت عدم قيد حضانت يا سرپرستی، قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

6. بيع نامه: ترجمه رسمي بيع نامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است و بيع نامه هائي که در آژانس های مسکن تهيه مي شوند، فاقد اعتبار قانونی بوده و ترجمه رسمی آن ها قابل تاييد دادگستری و امور خارجه نيست.

7. اجاره نامچه: ترجمه رسمي اجاره نامچه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است و اجاره نامچه هايی که در آژانس های مسکن تهيه مي شوند فاقد اعتبار قانونی بوده و ترجمه رسمي آنها قابل تاييد دادگستری و امور خارجه نيست.

8. تعهد نامه: ترجمه رسمی تعهد نامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

9. تفويض وکالتنامه و ساير نقل و انتقالات: ترجمه رسمی تفويض وکالت و ساير نقل و انتقالات در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سر دفتر قابل تاييد دادگستری و امور خارجه هستند. لازم به ذکر است در مورد تاييد دادگستری و امور خارجه ترجمه رسمي تفويض وکالت ارائه وکالت نامه های قبل جهت استناد و رويت الزامي است.

10. اقرار نامه: ترجمه رسمي اقرارنامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. ضمنا يادآوری مي شود که با توجه به متن اقرارنامه ارائه مدارک لازم جهت رويت و استناد به کارشناسان تاييد دادگستری و امور خارجه اسناد و مدارک الزامی است. مثلا برای ترجمه رسمي اقرار به تجرد گواهی تجرد از ثبت احوال مورد نياز است.

11. استشهاديه: ترجمه رسمی استشهاديه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه رسمی نيست مگر در دو مورد ذيل:

o استشهاديه اعلام آدرس مسکونی: ترجمه رسمي استشهاديه اعلام آدرس محل سکونت با ثبت اقرارنامه در دفتر اسناد رسمي و تاييد دادگستری و امور خارجه نيروی انتظامي منطقه مربوطه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

o استشهاديه افراد تحت تکفل: ترجمه رسمي استشهاديه افراد تحت تکفل در مورد هموطناني که در خارج از کشور مشغول به کار هستند و کفالت خانواده را بر عهده دارند قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. لازم به ذکر است افراد تحت تکفل شامل پدر و مادر از 60 سال به بالا، خواهر و دختر تا زمان تجرد و برادر و پسر تا زمان رسيدن به سن قانوني (18 سالگي) است که ارائه شناسنامه تمام افراد تحت کفالت جهت تاييد دادگستری و امور خارجه استشهاديه الزامي است. ضمنا استشهاديه افراد تحت تکفل بايد به تاييد دادگستری و امور خارجه دفتر اسناد رسمي يا شورای محل يا مسجد رسيده باشد.

12. احکام: ترجمه رسمي احکام قطعي دادگاه هاي عمومي و انقلاب و صورت جلسه هاي دادگاه و گواهينامه های صادره از دادگاه ها با مهر بلا مانع بودن ترجمه رسمي توسط شعبه صادر کننده حکم قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. به استثناء احکام حصر وراثت که توسط شعبه دادگاه های عمومي و احکام حصر وراثت که توسط شعبه دادگاه های عمومي و احکام حجر و قيم نامه که توسط دايره سرپرستي صادر مي شود. در ضمن ترجمه رسمي آرای غير قطعی صادر شده از شعب بدوی در مورد اشخاص مقيم خارج از کشور که بايد ظرف مهلت قانونی به طرف خارجي ابلاغ شود نيز قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

13. احکام طلاق: ترجمه رسمی احکام طلاق يا اقرار عدم امکان سازش که منجر به جدائي نگرديده باشد قابل تاييد دادگستری و امور خارجه نيست و چنانچه ذينفع اظهار به جدائي نمايد ارائه سند طلاق يا شناسنامه که در آن واقعه طلاق به ثبت رسيده باشد جهت استناد سند ترجمه رسمی شده الزامي است.

14. اظهارنامه و دادخواست: ترجمه رسمی اظهار نامه و دادخواست به دليل اينکه در مراحل اوليه تشکيل پرونده است، قابل تاييد دادگستری و امور خارجه نيست.

15. احکام و کليه اوراق قضائي و مدارک ارسالي: تاييد دادگستری و امور خارجه ترجمه رسمي کليه مدارکي که از دادگاه ها، دادسراها، آگاهي نيروی انتظامي و ادارات دولتي صادر مي گردد و از طريق اين اداره کل به مترجمين رسمي زبان ارجاع مي گردد بلامانع است.

16. مکاتبات بين سازمان های دولتي: ترجمه رسمي مدارکي که جنبه مکاتبه بين سازمان های اداری داشته باشد، مدرک و سند رسمي تلقی نمي گردد و فقط مقررات و آئين نامه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه هستند.

17. ارزيابي املاک: ترجمه رسمي برگه ارزيابي از املاک و مستغلات در صورتي که توسط کارشناس رسمي دادگستری انجام شده باشد ضمن تائيد کانون کارشناسان قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

18. استعلام ثبت اسناد: ترجمه رسمي استعلام ثبت اسناد در مورد املاک با مهر ثبت اسناد منطقه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

 

ترجمه رسمی مدارک تحصيلی

1. مدارک و ريز نمرات مقطع تحصيلي ابتدائی: ترجمه رسمي کليه مدارک مقطع ابتدائی با مهر و امضاء مدير آموزشگاه مربوطه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است، به استثناء گواهي پايان مقطع تحصيلي ابتدائي (پنجم ابتدايي) که علاوه بر مهر و امضاء مدير آموزشگاه بايد به تاييد دادگستری و امور خارجه آموزش و پرورش منطقه مربوطه رسيده باشد.

2. مدارک و ريز نمرات و گواهي هاي مقطع راهنمايي: ترجمه رسمي کليه مدارک مقطع راهنمايی با مهر و امضاء مدير آموزشگاه مربوطه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه نيست به استثناء گواهی پايان مقطع راهنمائي (سوم) که علاوه بر مهر و امضاء مدير آموزشگاه بايد به تاييد دادگستری و امور خارجه آموزش و پرورش منطقه مربوطه رسيده باشد.

3. مدارک و ريزنمرات و گواهي های مقاطع متوسطه: ترجمه رسمی کليه مدارک مقطع متوسطه با مهر و امضاء مدير آموزشگاه مربوطه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه به استثناء گواهی پايان مقطع متوسطه (سوم) که علاوه بر مهر و امضاء مدير آموزشگاه بايد به تاييد دادگستری و امور خارجه آموزشگاه مربوطه و آموزش و پرورش منطقه مربوطه رسيده باشد. ضمنا مدارک آموزشی در مقطع کاردانی با تاييد دادگستری و امور خارجه آموزش و پرورش کل قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

4. مدارک و ريزنمرات و گواهيهای صادره از وزارت علوم و تحقيقات و فن آوری: ترجمه رسمی دانشنامه مقطع کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکترا و ريز نمرات فارغ التحصيلان ممهور به مهر معرفي شده وزارت علوم علوم تحقيقات و فن آوری با امضاهای معرفي شده آن سازمان قابل تاييد دادگستری و امور خارجه هستند. لازم به ذکر است کليه مدارک مربوط به وزارت علوم تحقيقات و فن آوری از سال 1354 به قبل نياز به مهر و امضاهای پيوست را ندارد.

5. مدارک و ريزنمرات و گواهي های صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ترجمه رسمي دانشنامه های مقطع کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکتری و ريزنمرات فارغ التحصيلان، مدارک پزشکی، دندان پزشکی، پيراپزشکی، پرستاری، مامائي و زيرشاخه های آن ممهور به مهر برجسته وزارت بهداشت و درمان با امضاهای معرفي شده قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

6. مدارک و ريز نمرات و گواهي های صادره از دانشگاه آزاد اسلامي: ترجمه رسمي دانشنامه مقطع کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکتری و ريز نمرات فارغ التحصيلان صادره از واحدهای دانشگاه آزاد در سراسر ايران با تاييد دادگستری و امور خارجه سازمان مرکزی واقع در تهران با مهر و امضاهای معرفي شده قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. لازم به ذکر است تاييد دادگستری و امور خارجه ترجمه رسمی مدارک دانشگاه آزاد اسلامی استناد به آخرين بخشنامه اين سازمان است.

7. مدارک و ريزنمرات و گواهي صادره از دانشگاه های غير انتفاعي: ترجمه رسمي مدارک صادره از سوی دانشگاه های غير انتفاعي با امضاهای معرفي شده آن دانشگاه و تاييد دادگستری و امور خارجه وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری قابل تاييد دادگستری و امور خارجه هستند.

8. کارت دانشجوئی: ترجمه رسمي کارت دانشجويی مربوط به کليه دانشگاه های کشور اعم از دولتی و غيردولتي قابل تاييد دادگستری و امور خارجه نيست.

9. گواهي هاي کار اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي: ترجمه رسمي گواهي های کار مربوط به اساتيد و اعضاء هيئت علمی دانشگاه آزاد با تاييد دادگستری و امور خارجه سازمان مرکزی و مهر و امضاء معرفیشده دانشگاه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

10. گواهي کار اساتيد دانشگاه های دولتي: ترجمه رسمی گواهي های کار مربوط به اساتيد و اعضاء هيئت علمی دانشگاه های دولتي با مهر و امضاء رياست دانشکده قابل تائيد است.

11. مدارک و ريزنمرات و گواهي هاي صادره از دانشگاه های غير انتفاعی: ترجمه رسمي کليه مدارک صادره از طرف اين موسسات در صورتي که زيرنظر وزارت علوم و تحقيقات و فن آوری باشند با مهر و امضاهای مجاز قابل تاييد دادگستری و امور خارجه هستند.

12. مدارک و دانشنامه های معادل سازمان امور استخدامي کشور: ترجمه رسمي کليه دانشنامه های معادل سازمان امور استخدامی ممهور به مهر سازمان قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

13. ارزشنامه های تحصيلي: ترجمه رسمی ارزشنامه های تحصيلي (ارزشيابی مدارک تحصيلی فارغ التحصيلان خارج از کشور توسط وزارت علوم يا بهداشت ) با مهر بلامانع بودن ترجمه رسمي توسط وزارتخانه مربوطه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. لازم به ذکر است در صورت ارائه ارزشنامه تحصيلی بدون مهر بلامانع بودن ترجمه رسمي، صاحب سند مي تواند اصل سند صادر شده در خارج از کشور را به تاييد دادگستری و امور خارجه وزارت امورخارجه رسانده و سپس توسط مترجم رسمي به فارسی برگردان نموده و بعد از آن به زبان مورد نياز خود ترجمه رسمی نمايد.

14. مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علميه: ترجمه رسمی کليه مدارک صادره از حوزه های علميه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

15. کارت نظام پزشکي: ترجمه رسمي کارت نظام پزشکی با امضاء رئيس نظام پزشکي و ارائه مدرک تحصيلي جهت استناد قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

16. کارت نظام مهندسي: ترجمه رسمي کارت نظام مهندسي با امضاء رئيس نظام مهندسی و ارائه مدرک تحصيلي جهت استناد قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

17. کارت مربي گری: ترجمه رسمي کارت مربي گری صادره از سازمان فني و حرفه ای قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

18. کارت اقتصادی: ترجمه رسمي کارت اقتصادی با دارا بودن مهر وزارت اقتصاد و دارايی قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

19. ترجمه رسمی سرفصل دروس: ترجمه رسمی سرفصل دروس با مهر شورای عالي برنامه ريزی دانشگاه ها يا وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

20. کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری: ترجمه رسمی کارنامه (ريز نمرات کنکور سراسری يا آزمايشی) قابل تاييد دادگستری و امور خارجه نمي باشد.

21. تعيين رتبه قبولی در دانشگاه های دولتي: ترجمه رسمی گواهي قبولي در کنکور سراسری با مهر سازمان سنجش و اداره کل امور دانشجويان داخل و وزارت علوم قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

ترجمه رسمي گواهی های آموزشي

1. گواهی های صادره از سازمان فني و حرفه ای: ترجمه رسمی گواهی نامه هاي مهارت فنی حرفه ای که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر شده دارای اعتبار قانونی بوده و قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است اما گواهينامه های صادره از شرکت ها و موسسات آموزشی مغاير با مقررات بوده و فاقد ارزش قانوني است.

2. گواهي های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی: ترجمه رسمي دوره های آموزشي کوتاه مدت (ساعتي) که از طرف ادارات و يا سازمان های دولتي صادر شده باشد قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

3. گواهي های مراکز آموزشی دوره های زبان: ترجمه رسمی گواهي های صادره از مراکز آموزشي دوره های زبان چنانچه به صورت شرکتی اداره مي شوند ضمن ارائه آخرين روزنامه رسمي با درج موضوع فعاليت آموزشي برای شرکت و در غير اينصورت با مجوز آموزش و پرورش قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

4. گواهي های آموزشي کوتاه مدت شرکت های خصوصي: ترجمه رسمي دوره های آموزشي کوتاه مدت (ساعتي) از طرف شرکت ها ضمن ارائه آخرين روزنامه رسمي با موضوع فعاليت شرکت و مجوز آموزش قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

5. گواهي های آموزشي کوتاه مدت از سازمان ها: ترجمه رسمي گواهي های آموزشي کوتاه مدت (ساعتي) صادره از سازمان مديريت دولتي و مجتمع آموزشي ايران و موسسه آموزشي ايز ايران ممهور به مهر مرجع صادر کننده قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

6. گواهي های آموزشي کوتاه مدت از جهاد دانشگاهي: ترجمه رسمي گواهي نامه های آموزشي کوتاه مدت (ساعتي) صادره از جهاد دانشگاهي ممهور به مهر جهاد دانشگاهي قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

 

ترجمه رسمی اسناد مربوط به شرکت ها

 

1. اساسنامه: ترجمه رسمي اساسنامه با مهر برجسته ثبت شرکت ها قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. لازم به ذکر است که مهر ثبت شرکت ها در اکثر شهرستانها به صورت معمولی (استامپي) است.

2. سهام: ترجمه رسمي صورت جلسه سهام که تعداد سهام اعضاء در آن ذکر شده باشد با مهر ثبت شرکت ها قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. برگه های شرکت های خصوصي با ارائه روزنامه رسمي شرکت قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

3. اوراق سهام: ترجمه رسمي اوراق سهام شرکت هاي سهامي عام با دارا بودن مهر و امضای شرکت صادر کنند و ترجمه رسمي اوراق سهام شرکت های سهامی خاص با ارائه روزنامه رسمی شرکت قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. ترجمه رسمی اوراق سهام صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است

o ترجمه رسمی اسامي سهام داران شرکت ميزان سهم آن ها، در صورت ذکر در شرکت نامه يا اظهارنامه يا روزنامه رسمي شرکت قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

o چنانچه ميزان سهام در روزنامه رسمي يا اساس نامه قيد نشده باشد و مبلغ آن بيش از 100000000 (ده ميليون تومان) باشد، استعلام از شرکت صادر کننده الزامي است.

4. آگهي تغييرات: ترجمه رسمی گواهينامه های مالياتي و ترازنامه شرکت ها با مهر مميز مالياتی قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

5. گواهي های مالياتي: ترجمه رسمي گواهي های مالياتي و ترازنامه شرکت ها با مهر مميز مالياتي قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

6. دوره های تخصصي ترجمه رسمي معرفي نامه کارکنان شرکت ها جهت دوره های تخصصي پرسنل با ارائه آخرين روزنامه رسمي و دفترچه بيمه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

7. ليست بيمه: ترجمه رسمي ليست بيمه کارکنان شرکت ها همراه با برگه پرداخت بيمه يا مهر باجه دريافت تامين اجتماعي قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

8. گواهي های کار صادره از شرکت ها: ترجمه رسمي گواهی هاي کار صادره از شرکت های خصوصي با ارائه آخرين روزنامه رسمي و ارائه دفترچه بيمه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. لازم به ذکر است در صورتي که در گواهی صادره از طرف شرکت حرفه و کار تخصصي ميزان تحصيلات قيد شده باشد، ارائه مدرک تحصيلي صاحب سند جهت استناد تاييد دادگستری و امور خارجه ترجمه رسمي الزامي است. ضمنا گواهي های صادره از طرف شرکت برای کارکنان نيمه وقت نيازی به دفترچه بيمه ندارد.

 

ترجمه رسمی گواهي های کار

 

1. در صورتي که در گواهي هاي صادره در هر يک از موارد ذيل، مدرک تحصيلي قيد شده باشد، ارائه مستند مزبور الزامي است.

2. گواهي هاي کار از موسسات و ادارات دولتي: ترجمه رسمي گواهي کار از طرف ادارات موسسات و سازمان هاي دولتي با ارائه حکم مربوط قابل تائيد است.

3. گواهي هاي کار صادره از مهد کودک ها: ترجمه رسمي گواهي های کار صادره از مهد کودک ها و مراجعي که فعاليت آن ها زير نظر سازمان بهزيستي است ضمن تاييد دادگستري و امور خارجه اين سازمان قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

4. گواهي های کار صادره از کارخانجات: ترجمه رسمي گواهي های کار صادره از کارخانجات ضمن ارائه مجوز فعاليت برای کارخانه (صادره از سازمان صنايع) و يا مهر سازمان قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

5. گواهي های کار صادره از آژانس های هواپيمايي و گردشگری: ترجمه رسمي گواهي هاي کار آژانس هاي هواپيمايي و گردشگری چنانچه به صورت شرکتي اداره مي شوند با ارائه آخرين روزنامه رسمي و در غير اين صورت با تاييد دادگستري و امور خارجه سازمان هواپيمايي کشوری يا مجوز وزارت ارشاد فرهنگ اسلامي قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

6. گواهي های کار صادره از داروخانه ها: ترجمه رسمي گواهي های کار صادره از داروخانه ها با مهر انجمن داروخانه داران قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

7. گواهي های کار از مشاغل آزاد: ترجمه رسمي گواهي های کار مشاغل آزاد ضمن تاييد دادگستری و امور خارجه اتحاديه يا ارائه جواز کسب مورد تاييد دادگستری و امور خارجه است.

8. گواهي هاي کار از بيمارستان ها و درمانگاه ها: ترجمه رسمي گواهي های کار صادره از بيمارستان ها و درمانگاه ها با تاييد دادگستری و امور خارجه وزرات بهداشت و درمان و گواهي های پزشکي با تاييد دادگستری و امور خارجه سازمان نظام پزشکي قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

9. گواهي های کار صادره از تعاوني ها: ترجمه رسمي گواهي های کار صادره از تعاوني های مسکن و تعاوني های مصرف قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

10. گواهي های کار صادره از دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران: ترجمه رسمي گواهي هاي کار براي سردفتران با تاييد دادگستری و امور خارجه کانون سردفتران و براي ساير افراد شاغل با دارا بودن مهر دفترخانه و برای شاغلين در کانون سردفتران با مهر اداره ثبت اسناد قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

11. گواهي های بيمه: ترجمه رسمي گواهي های صادره از بيمه البرز، بيمه دانا، بيمه آسيا، بيمه ايران و ... با مهر اداره بيمه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

 

ترجمه رسمی گواهی های متفرقه

 

1. کارت واکسيناسيون: کارت واکسيناسيون با تاييد دادگستري و امور خارجه سازمان نظام پزشکي يا مراکز بهداشتي دولتي قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

2. قبوض آب و برق و تلفن: ترجمه رسمي قبض های آب و برق و تلفن و گاز قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

3. فيش های حقوقي: ترجمه رسمي فيش هاي حقوقي از ادارات دولتي قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

4. حساب های بانکي: ترجمه رسمي گواهي گردش حسابهاي بانکي تا مبلغ 100000000 ريال معادل ده ميليون تومان در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضاء بانک مربوطه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

5. موجودی حساب: ترجمه رسمي گواهي موجودي حساب تا 100000000 ريال معادل ده ميليون تومان در سربرگ مخصوص بانک قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. و مبالغ بالای اين رقم توسط امور بين الملل وابسته به بانک ها واقع در تهران صادر مي گردد. لازم به ذکر است گواهي های فوق به زبان انگليسي صادر و نيازی به ترجمه رسمي ندارد.

6. پاسپورت: ترجمه رسمي پاسپورت در صورتيکه زمان انقضاء آن نگذشته باشد قابل تاييد دادگستري و امور خارجه بوده و کپي برابر اصل از پاسپورت که توسط مترجم رسمي انجام شده باشد قابل تاييد دادگستري و امور خارجه است.

7. کارت بازرگاني: ترجمه رسمي کارت بازرگاني با تاييد دادگستری و امور خارجه وزارت بازرگاني که توسط مترجم رسمي انجام شده باشد نيز قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

8. گواهينامه هاي دريانوردی: ترجمه رسمي گواهينامه های دريانوردي با مهر کشتيراني قابل تاييد دادگستری و امور خارجه بوده و کپي برابر اصل از گواهينامه های دريانوردی که توسط مترجم رسمي انجام شده باشد نيز قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

9. احکام قهرماني و رشته های ورزشي : ترجمه رسمي حکم قهرماني در رشته های مختلف ورزشي قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

10. بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات: ترجمه رسمي بارنامه های گمرکي و اسناد مربوط به واردات و صادرات با مهر گمرک يا مهر سازمان هواپيمايي کشوری يا سازمان بنادر و کشتيراني يا وزرات راه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

11. گواهي های کشتيراني: ترجمه رسمي گواهي هاي صادره از کشتيراني ممهور به مهر کشتيراني والفجر 8 قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

12. اسناد کشتي ها ترجمه رسمي اسناد خريد و فروش کشتي با دارا بودن مهر دفتر اسناد رسمي و تاييد دادگستری و امور خارجه سازمان بنادر و کشتي راني قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. ترجمه رسمي اسناد کشتي های دول بيگانه که در ايران قصد فروش دارند، با دارا بودن تاييد دادگستری و امور خارجه مقامات مربوط به کشور متبوع کشتي و تاييد دادگستری و امور خارجه کنسولي آن در ايران و تاييد دادگستری و امور خارجه وزارت امور خارجه در ايران قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. ترجمه رسمي اسناد کشتي هايي که طرف ايراني در ايران قصد فروش دارد با دارا بودن تاييد دادگستری و امور خارجه سازمان بنادر و کشيراني يا وزارت راه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

13. گواهي های وکلا: ترجمه رسمي گواهي هاي صادره از دفاتر وکالتي و پروانه وکالت با تاييد دادگستری و امور خارجه کانون وکلا قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. ضمنا متذکر مي شود چنانکه گواهي های صادره مربوط به پرونده مطروحه در دادگاه باشد ضمن تصديق شعبه مربوطه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

14. پروانه های پزشکي و داروخانه: ترجمه رسمي پروانه مطب، پروانه دايم پزشکي، پروانه تاسيس داروخانه (صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) با دارا بودن مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و در غير اين صورت با ارايه دانشنامه مربوطه با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

15. پروانه کسب: ترجمه رسمي پروانه کسب قابل تاييد دادگستری و امور خارجه رسمي است.

16. گواهي های فرهنگي هنری: ترجمه رسمي گواهي های صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگي و فعاليتهای هنری ضمن تاييد دادگستری و امور خارجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

17. گواهي مربوط به روستاهای دورافتاده: ترجمه رسمي گواهي هاي مربوط به اشخاص در روستاهای دورافتاده با تاييد دادگستری و امور خارجه فرمانداری منطقه يا بخشداری و در صورت در دسترس نبودن با مهر و امضاء شورای اسلامي محل يا ناحيه انتظامي منطقه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

18. گواهي های بهداشتي غذايی: ترجمه رسمي گواهي های بهداشتي برای صدور محموله های غذايي به خارج از کشور با دارا بودن تاييد دادگستری و امور خارجه يه از معاونت غذا و دارو يا دانشگاه های علوم پزشکي يا اداره کل نظارت بر مواد غذايی و بهداشتي قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

19. گواهي های استاندارد محصولات صادراتي: ترجمه رسمي اصل گواهي استاندارد محصولات صادراتي با دارا بودن مهر و امضاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

20. شناسنامه ساختمان و پايان کار: ترجمه رسمي شناسنامه ساختمان و پايان کار با دارا بودن مهر شهرداری محل احداث بنا قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

21. تقديرنامه ها: ترجمه رسمي تقديرنامه ها قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است، مگر در صورت قيد مدرک تحصيلي که تاييد دادگستری و امور خارجه آن منوط به ارائه مدرک مورد استناد است.

22. . گواهي های انجمن مهندسين: ترجمه رسمي گواهي های صادره از از سوی انجمن مهندسين با دارا بودن مهر انجمن ها و ارائه دانشنامه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

23. گواهي های دفاتر وکالت و پروانه وکالت: ترجمه رسمي گواهي های صادره از دفاتر وکالت و پروانه وکالت وکلای دادگستری با دارا بودن تاييد دادگستری و امور خارجه کانون وکلا يا مراکز امور مشاوران حقوقي وکلا و کارشناسان قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

 

ترجمه رسمی امور مربوط به اتباع بيگانه

 

1. کارت اقامت: ترجمه رسمی کارت اقامت صادره از اداره امور اتباع بيگانه وابسته به وزارت کشور با دارا بودن معرفي نامه کتبي از اداره مزبور قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

2. کارت تردد: ترجمه رسمي تردد اتباع خارجي فقط جهت استفاده داخلي است و قابل ترجمه رسمي و تاييد دادگستری و امور خارجه نيست.

3. احوال شخصيه: ترجمه رسمي گواهي های صادره از وزارت کشور در خصوص احوال شخصيه اتباع بيگانه مانند تعداد فرزند، مشخصات همسر و ... قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

4. گواهي ولادت: ترجمه رسمي گواهي ولادت اتباع خارجی با دارا بودن مهر ثبت احوال امور خارجه يا نامه از وزارت کشور با مهر و امضای مجاز قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

5. گواهي فوت: ترجمه رسمي گواهي فوت اتباع خارجي متوفی در ايران با ارائه گواهي فوت از بيمارستان با مهر پزشک و نظام پزشکي يا پزشک قانونی قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

6. اسناد مربوطه به ازدوج های بنياد صدر: ترجمه رسمي ازدواج های شرعي صادره از (بنياد صدر) مربوط به اتباع خارجي که در ايران دارای سفارتخانه نيستند قابل تاييد دادگستری و امور خارجه نيست.

7. کارت سبز اتباع بيگانه: ترجمه رسمي کارت سبز اتباع بيگانه، ضمن صدور گواهي از فرمانداری های محل سکونت جهت اصالت کارت سبز به استناد بخشنامه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

8. گواهي ازدواج خارجيان: ترجمه رسمي گواهي ازدواج خارجيان مقيم ايران و مهاجرين خارجي (عراق و افغانستان) با ارائه نامه صادره از امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت کشور با مهر و امضای معرفي شده قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

9. گواهي های صادره ازدواج های شرعی: ترجمه رسمي گواهي های صادره از سوی فرمانداری ها در مورد ازدواج های شرعي اتباع بيگانه که فاقد سفارتخانه در ايران هستند به استناد بخشنامه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

ترجمه رسمي اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور

1. مدارک صادره در خارج از کشور: ترجمه رسمي مدارک صادره در خارج از کشور اعم از سند ازدواج، گواهينامه، مدارک تحصيلی، پزشکي، وکالتنامه، احکام دادگاه ها و ... ضمن تاييد دادگستری و امور خارجه کنسولي ايران در خارج از کشور، توسط امور خارجه قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

2. گواهی های صادره مبني بر پرداخت ارز: ترجمه رسمی گواهی های صادره از شرکت های ايرانی برای افراد ايراني مبني بر پرداخت حقوق با ارز خارجي قابل تاييد دادگستری و امور خارجه نيست.

3. گواهي های صادره خطاب به سفارت های خارجي: ترجمه رسمي گواهي های صادره از طرف سازمان های دولتی يا غيردولتی خطاب به سفارت های خارجي قابل تاييد دادگستری و امور خارجه نيست، مگر اين که بدون عنوان باشد.

 

زبان های ترجمه رسمي در دارالترجمه رسمی آریان

ترجمه رسمی انگليسي

ترجمه رسمی عربي

• ترجمه رسمی آلماني

ترجمه رسمی استانبولي

دارالترجمه روسی

ترجمه رسمی فرانسه

ترجمه رسمی اسپانيايی

ترجمه رسمي انگليسی ، روسی ، فرانسه و ساير زبان ها بصورت فوری انجام می گيرد. پيک رايگان دارالترجمه رسمی آريان برای ارسال و دريافت مدارک در شهر تهران ارسال می شود.