26400641-26405675

مترجم مسئول آقای انوشیروان سلیمی،مترجم رسمی زبان فرانسه

ترجمه رسمی

ترجمه رسمي در دارالترجمه رسمي آريان با گروه متخصص ترجمه به همراه تاييد دادگستری و وزار خارجه صورت مي گيرد. جديد ترين تعرفه ترجمه رسمی مصوب قوه قضاييه بر اساس ماده 53 آئين نامه اجرايی «قانون راجع به ترجمه اظهارات اسناد در دفاتر رسمی و محاکم » مصوب 31/5/1377 رياست محترم قوه قضائيه با الحاقات و اصلاحات بعدی، «نرخ نامه هزينه های ترجمه رسمي» که به تفکيک تعداد تخصصي بودن نوع سند، و مدت زمان واژگان و ترجمه تهيه و براساس پيشنهادهای دريافت شده، بازنگری شده است، به شرح زير ابلاغ و از تاريخ 1394/7/15 در تمامی دفاتر ترجمه رسمی لازم الاجرا می باشد.ترجمه رسمی شناسنامه ترجمه رسمی شناسنامه همراه با اصل و در صورت نداشتن قلم خوردگی و ممهور به مهر ثبت احوال محل صدور قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است. ترجمه رسمی رونوشت شناسنامه با دارا بودن مهر برابر اصل ثبت احوال قابل تاييد دادگستری و امور خارجه است.

ترجمه رسمی

جدیدترین تعرفه ترجمه رسمی مصوب قوه قضاییه
ترجمه رسمی در دارالترجمه رسمی آریان با گروه متخصص ترجمه به همراه تایید دادگستری و وزارت خارجه صورت می گیرد.
ردیف نوع سند انگلیسی غیر انگلیسی
وکالتنامه بزرگ (هر صفحه)
قرارداد (هرصفحه)
سند مالکت ( تک برگ)
سند طلاق يا رونوشت آن
اوراق قضايی (دادنامه،رای دادگاه،پرونده حقوقی) ( هر صفحه) 1050000 1260000
اظهارنامه ،تقاضاي ثبت شرکت ،شرکت نامه(پشت و رو)
وکالتنامه (نيم برگ)
ماليات بر ارث (هر صفحه)
گواهی اشتغال به کار با شرح وظايف
قيم نامه(هر صفحه)
توضیحات ترجمه رسمی: