26400641-26405675

مترجم مسئول آقای انوشیروان سلیمی،مترجم رسمی زبان فرانسه

ترجمه فیلم
ترجمه فیلم

 دارالترجمه رسمي آريان گروهی از مترجمان مجرب را جهت ترجمه فيلم و نوارهای صوتی در کنار هم جمع کرده است

خدمات ما در اين زمينه شامل:

ترجمه متن به زبان فارسي

پياده سازی اصل متن به زبان بيگانه

زير نويس فيلم

 اين خدمات هر کدام به صورت دقيقه ای قيمت گذاری مي شوند.

نرخ اين کار بسته به فيلم مورد نظر معين مي گردد.