26400641-26405675

ترکیه


آدرس سفارتخانه ترکیه

چهارراه ‏استانبول
تلفن:33111202-33118997
فکس 3311798
روز و ساعت کاری 9:30-12:30

 

ترکیه